tisdag 26 juni 2018

Omsorgsnämnden 19 juni

Den sista nämnden innan sommaren inleddes som sedvanligt med lite informationspunkter. Av intresse här var en dragning som verksamhetschefen inom individ- och familjeomsorgen Kajsa Friberg gjorde. Det hon berättade var att det i kommunens lokaler på Ängavägen 7 i Vellinge, i de tidigare lokalerna för Mårtenssons trafikskola, kommer att startas upp grunderna till det som planeras bli ett Mini-Maria. Den verksamhet som kommer att finnas på Ängavägen planeras bestå av två ben. Det första benet består av att arbeta med ungdomars drogberoende i kommunen. Därför kommer en drogterapeut att stationeras på Ängavägen som ska arbeta med utredningar och terapier kring ungdomarnas drognyttjande. Drogtester via urinprov kommer också vid behov genomföras. Det andra benet består av att de ungdomscoacher som idag sitter på Familjernas hus i Vellinge centrum kommer att flyttas hit. Det första arbete de kommer att påbörja efter flytten till Ängavägen kommer att bestå av att arbeta med ungdomar med psykosociala svårigheter som har en dålig etablering på arbetsmarknaden. Genom en samverkan med externa och interna aktörer är målsättningen att målgruppen ska komma i antingen arbete eller praktik. Målsättningen är att verksamheten på Ängavägen öppnar i höst.

Nästa ärende av intresse bar rubriken Förenklat beslutsfattande gällande biståndsbeslut om hemtjänst för äldre. Innebörden av ärendet är att en kommande lagändring ger kommunerna möjlighet att införa en förenklad handläggningsprocess när det gäller hemtjänst för äldre enligt den så kallade Linköpingsmodellen. Då detta är något nytt för Vellinge kommun valde nämnden att gå försiktigt fram med den förenklade handläggningsprocessen. Därför blev det i första omgången trygghetslarmen och serviceinsatserna städ, tvätt och inköp. När det gäller serviceinsatserna sattes också ett tak på 8 timmar per månad. Rent konkret innebär den förenklade handläggningsprocessen att det räcker med att uppfylla de av nämnden beslutade kvalificeringskraven för att erhålla den sökta insatsen. Tidigare har det krävts en utredning av biståndshandläggaren kring individens enskilda förhållanden för att bedöma ifall de behöver en hemtjänstinsats eller inte. Då förändringen är ny för kommunen kommer en utvärdering att genomföras under 2019 för att bland annat se vilka effekter denna förändring ger på det antal hemtjänsttimmar som nyttjas i kommunen. Denna förändring ska bli intressant att följa för att se vad den ökade friheten för individen ger för effekter.

Nästa ärende av intresse var befolkningsprognosen med där till följande behov av lokaler inom nämndens verksamheter. Prognosen visar på ett omfattande behov av nya lokaler inom det som är planeringshorisonten för att få nya boende på plats. När det gäller vård- och omsorgsboenden har det nya Omtankens hus gjort att behovet har skjutits några år framåt i tiden. Prognosen pekar likväl på att ett nytt boende behöver stå klart senast 2021 då gapet mellan behov och antalet platser bedöms ligga på 22 st då. Därefter bedöms behovsgapet växa kraftigt och nå 171 platser år 2027. Då kommunens investeringsprocess enligt plan tar 5-8 år ligger kommunen redan back utifrån det prognostiserade behovet då arbetet för att ta fram ett nytt vård- och omsorgsboende inleddes hösten 2017. Nu finns visserligen 47 platser i dagsläget att tillgå på det på privat initiativ byggda vård- och omsorgsboendet i Vellinge. Men slår prognoserna in är dessa platser förbrukade redan 2022, om de finns att tillgå då. Kommunen måste därför snabba på planprocessen, vilket Liberalerna i andra forum gör vad vi kan för att få till. När det gäller LSS-bostäder är behovet mycket mer nutida då det redan nästa år behövs 13 lägenheter. Det är då ytterst märkligt att den moderata majoriteten avslår en ansökan om planbesked på 6 st LSS-lägenheter på tveksamma grunder i kommunstyrelsen. Liberalerna ville ge detta planbesked.

Nästa ärende av intresse var återkrav av ekonomiskt bistånd vid etablering och aktivitetsersättning.  
I en artikel i Sydsvenskan den 21 juni 2018 redogjordes för att nämnden beslutade om att införa nya regler för kommunens hantering av försörjningsstöd till nyanlända under den period som uppstår mellan att de anvisas till Vellinge kommun och att de börjar erhålla sin tvååriga etableringsersättning. I artikeln sägs att det var en enig nämnd som ställde sig bakom Moderaternas förslag och att Moderaternas förslag därmed etablerade en likabehandlingsprincip i hanteringen av försörjningsstödet i kommunen. Undertecknad delar inte denna verklighetsbeskrivning utan finner den vara en betydande modifiering av det som skedde i hanteringen av ärendet.

Ja, det stämmer att nämnden var enig i det slutgiltiga beslutet och att det var Moderaternas förslag som gick igenom. Vad som gjorde att nämnden blev enig var att Moderaterna på sittande nämnd ändrade sitt eget förslag till beslut. Undertecknad hade nämligen på Liberalernas vägnar lämnat in ett eget yrkande i förväg att behandlas parallellt med Moderaternas yrkande. Yrkandena hade stora likheter men skiljde sig på en avgörande punkt. Det moderata yrkandet innebar att nyanlända som inte får sitt beslut om etableringsersättning inom de 30 dagar som staten betalar för skulle bli återbetalningsskyldiga för perioden från dag 31 till att beslut erhålls från Arbetsförmedlingen, trots att någon annan inkomstkälla än försörjningsstödet inte finns att tillgå för den nyanlände. Detta krav fanns inte med i det liberala yrkandet. Nu har Arbetsförmedlingen snabbat upp sin handläggningstid så det är inte någon längre period av tid och därmed storlek på summa som det rör sig om utan det handlar om principen. Det moderata yrkandet hade direkt stridit mot den likabehandlingsprincip som moderaterna nu gör ett så stort nummer av att ha hedrat. Hade inte Moderaterna ändrat sitt yrkande hade de nyanlända som hamnat i den ovan beskrivna situationen varit den enda grupp av individer, som endast har försörjningsstödet att tillgå, som hade varit tvungna att betala tillbaka detta. Detta agerande hade stridit mot svensk lag och månghundraåriga traditioner i detta rike. Men tack vare ett resolut agerande från Liberalernas sida ändrade Moderaterna sitt yrkande för att ansluta sig till den liberala linjen på sittande nämnd. Att det blev det ändrade moderata yrkandet som gick igenom var för att visa god samarbetsförmåga från vår sida då vi ändå fick gehör för vår princip. En röst på Liberalerna gör därmed skillnad.

söndag 10 juni 2018

Omsorgsnämnden 16 maj

Dagens nämnd med en kort information. Informationen gavs av Kristina Stern, som är chef för Vellinge kommuns elevhälsa. Hon berättade om ett nytt projekt som kommunen har blivit engagerat i. Projektet kallas Hela vägen för att motverka ungdomsarbetslöshet och är finansierat via Europeiska socialfonden. Projektet samordnas via kommunförbundet Skåne och förutom Vellinge deltar Klippans och Bromölla kommun. Målgruppen för projektet är unga vuxna med NPF, neuro-psykiatriska funktionsvariationer, både med och utan konstaterad diagnos. Det har konstaterats att denna grupp har en högre sannolikhet för att bli både arbetslösa och sjukpensionärer. Från kommunen är avsikten att 60 ungdomar från målgruppen ska delta. Insatserna inom ramen för projektet består i första hand av motiverande samtal, stöd på praktikplatser och insatser av NPF-team. Då projektet är treårigt och precis har inletts befinner det sig ännu i planeringsstadiet. Det ska bli intressant och se hur projektet faller ut.

Nästa punkt av intresse var meddelandena. Det gäller i synnerhet ett av de uppradade meddelande nämligen det yttrande som tjänstemannen Christina Persson, på delegation, hade upprättat angående den andra granskningen av den föreslagna detaljplanen för Vellinges norra infart. I sitt yttrande angav tjänstemannen att nämnden inte hade några synpunkter på den föreslagna detaljplanen. Detta fann undertecknad mycket märkligt då Christina Persson även författade yttrande nummer ett som upptogs som ett meddelande på omsorgsnämnden den 14 november 2017. I yttrandet från i höstas angav hon att i Spritfabriken, som är en del av den föreslagna detaljplanen, har en del av nämndens personal sina arbetsplatser. Denna spritfabrik ligger mycket nära den föreslagna södra rondell som finns i angiven detaljplan. Därmed befaras att bullret inne i fastigheten ska öka som en konsekvens av den ökade trafiken som detaljplanen medför samt annan negativ lokalpåverkan. En annan konsekvens som listades då var att verksamhetens parkeringsbehov bedömdes påverkas negativt. Anledningen till att ett andra yttrande på den föreslagna detaljplanen behövdes var att ärendet behövde ny beredning för att ändra en annan del av detaljplanen än där Spritfabriken ligger. Förhållandena i förslagen detaljplan är alltså inte ändrade men yttrandet är. Mycket märkligt. Därför la Liberalerna en protokollsanteckning att vi inte ställde oss bakom upprättat yttrande och istället ansåg att nämnden skulle avstyrka föreslagen detaljplan.

Nästa ärende av intresse var redovisningen av uppföljning och kontroll av kommunala och privata utförare 2018. I denna uppföljning bedöms samtliga utförare inom omsorgsnämndens ansvarsområde utifrån 12 parametrar inom huvudsakligen kvalitet och administration. Varje parameter bedöms i tre nivåer utan anmärkning, mindre brist med påpekande och större brist med åtgärdsplan. I dagens rapport fanns en större brist noterad inom hemsjukvården nattetid, där Förenade Care bedriver verksamheten på entreprenad. Bristerna bestod av att ett verksamhetssystem inte används enligt beslutad rutin, att dokumentationen i journalerna inte sköts på grund av att verksamhetssystemet inte används korrekt samt att dokumentationen av delegeringarna till undersköterskorna inte görs korrekt. Med anledning av det har Förenade Care ålagts att inkomna med en åtgärdsplan som ska följas upp. Nog så men i ett föregående ärende behandlade nämnden vem som skulle få den fortsatta entreprenaden av samma verksamhet. Det blev Förenade Care som fick fortsatt förtroende som enda anbudslämnare. Undertecknad yrkade då på att nämnden till nämnden i september skulle få en återrapportering på hur uppföljningen av åtgärdsplanen fallit ut för att nämnden skall kunna föräskra sig om att Förenade Care åtgärder sina brister då kommunen har bundit sig till ytterligare med samma utförare. Detta godtogs av majoriteten.

Det sista ärendet av intresse var omsorgsnämndens kvartalsuppföljning per den 31 mars. Den visade på en prognos för resultatet för 2018 på plus 18,7 mnkr. I stort sett samtliga verksamheter visar överskott eller nollresultat i prognos förutom mottagandet av de nyanlända. Underskottet för de nyanlända beräknas bli 4,7 mnkr vilket helt härrör från att försörjningsstödet blivit dyrare än den nivå som ersätts genom statsbidrag.Det är då värt att notera att flertalet av de nyanlända ännu befinner sig i etableringsfasen och får etableringsersättning från staten för sitt uppehälle. Därmed finns det en betydande risk att kostnaderna kommer att öka ytterligare om inte gruppen snarast kommer i arbete. I övrigt består överskotten av att verksamheten inte växer i den takt som beräknades i Moderaternas budget. Det inkluderades dock i Liberalernas budgetförslag. Hade Liberalernas budgetförslag antagits hade det därmed funnits utrymme att göra andra satsningar inom nämndens verksamheter.

söndag 1 april 2018

Omsorgsnämnden 20 mars

Dagens nämnd inledes som brukligt med några informationspunkter. Den första punkten var att Josef Luburic, förste socialsekreterare på individ- och familjeomsorgen, berättade om ett nytt innovationsprojekt inom kommunens individ- och familjeomsorg (IFO). IFO har konstaterat, genom externa observatörer, att de tappar förståelsen från de barn och unga som är aktuella inom IFO under steget från utredning till behandling. Den förståelsen som barnen och de unga inte får är varför behandlingen inleds och vad som är deras del av en lyckosam behandling. Ifall denna förståelse förbättras är bedömningen att det kan leda till att den problematik som barnen och de unga uppvisar minskar alternativt inte förvärras. För att förbättra förståelsen ska IFO därför utveckla en app som barnen och de unga kan ha i sina telefoner. I den ska de kunna boka sina möten, kunna få aviseringar kring nästa steg i sina behandlingar samt läsa på kring sin problematik. IFO planerar även att efter att ha testat appen för den vidare så att även vuxna bland annat kan boka möten i appen.

Nästa ärende av intresse var den som undertecknad lämnat in kring att utreda vad en övergång till fritt antal timmar av ledsagning skulle innebära. Svaret på motionen innehöll en kort översikt kring vilka kommuner som både har infört fritt antal timmar av ledsagning samt utrett konsekvenserna av att gå över till ett fritt antal timmar av ledsagning. Tjänsteskrivelsen hänvisade till att de två kommuner, Laholm och Jönköping, har andra förutsättningar kring sin ledsagning i form av en hög grad av kommunal drift av ledsagningen samt betydande klagomål kring ledsagningen i förhållande till antalet brukare. Västerås kommun hade utrett konsekvenserna kring att införa ett fritt antal timmar och bedömde att det inte fanns några betydande ekonomiska vinster att hämta hem då den minskade administrationen kring att besluta kring antalet timmar åts upp av ökade kostnader för att hantera olika juridiska svårigheter som behovet av behovsbedömning vid individuellt utformade insatser. Liberalerna yrkade ändock bifall till motionen eftersom en utredning har gjorts. Majoriteten fortsatte dock med ett avslagsyrkande till motionen till fullmäktige med motiveringen, som undertecknad förstod det, att ingen kritik fick framföras mot svaret för att de skulle kunna bifalla den. Ett besynnerligt resonemang.

Nästa ärende av intresse var upphandling av digitala signeringslistor inom hälso- och sjukvård. Denna upphandling innebär att kommunens medarbetare inom hälso- och sjukvård går från att signera på papper ifall patienten fått den medicin som den ska ha till att den signering görs digitalt istället. Fram till nu har det konstaterats genom nämndens interna kontroll att signering av papperslistorna har sviktat. Genom att göra signeringen digital förväntas kontrollen över vilka läkemedel som patienterna får bli bättre, och felmedicinering därmed undvikas, samt den administrativa bördan för sjukvårdspersonalen minska. Detta är mycket bra och givetvis något som Liberalerna stödjer. Finansieringen är löst för 2018, räknas som en del av investeringsprojektet digital agenda, men inte för 2019 då omsorgsnämnden får betala systemet inom nämndens ram. Systemet för digital signering beräknas kosta 0,5 mnkr om året. Detta är inte en stor summa i nämndens hela budget på närmare 500 mnkr men då dessa 500 mnkr är ianspråktaget för annat behöver ett tillfälligt tillskott för att täcka systemets driftskostnad inkluderas i listan över vad som skulle kunna prioriteras i budgetprocessen för budget 2019. Efter att besparingseffekterna blir klara kan tillskottet dras tillbaka.

Nästa ärende av intresse var omsorgsnämndens årsredovisning för 2017. Omsorgsnämnden gör ett överskott på totalt 9,9 mnkr varav produktionsenheterna står för 2,6 mnkr. Av nämndens verksamheter visar vård- och omsorg ett överskott på 10,1 mnkr vilket främst kommer från hemtjänsten och vård- och omsorgsboendena. För boendena beror det på obelagda platser medan det för hemtjänsten huvudsakligen består av att den volymreserv nämnden har, ifall nämndens målgrupp skulle bli större än beräknat, inte har behövts tas i anspråk. Individ- och familjeomsorgen (IFO) redovisar ett överskott på 0,6 mnkr. För IFO är orsaken till överskottet svårare att härleda då IFO:s olika verksamheter redovisar ömsom överskott och ömsom underskott, där överskotten har överhanden. Det kan dock noteras att familjehemsplaceringarna visar på ett överskott på 2,1 mnkr vilket beror på att kommunen lyckats få en hög andel egna familjehem. De särskilt riktade insatserna redovisar ett underskott på 3,5 mnkr. Orsaken till underskottet här är att mottagandet av nyanlända och ensamkommande. För de ensamkommande beror underskottet på att de statliga ersättningarna sänktes per den 1 juli 2017 och kommunen inte har lyckats anpassa kostnaderna efter de nya lägre ersättningsnivåerna. För de nyanlända beror underskottet på att kostnaderna för försörjningsstödet blivit dyrare än beräknat. Orsaken till den ökningen för försörjningsstödet är att arbetsförmedlingen inte har en etableringsplan klar i tid och att de höga hyresnivåerna för de nyanländas etableringsbostäder. Som nämndes visar produktionsenheterna ett överskott på 2,6 mnkr där Hälso- och sjukvårdsenheten (HSE) står för huvuddelen. Orsaken till överskottet på HSE är att det nya hälso- och sjukvårdsavtalet med region Skåne inte kommit igång som det skulle under 2017. Slutligen kan noteras att trots att det har anställts etableringscoacher, rekryterare, flyktingsamordnare och flyktingguide uppnås inte målet om att de nyanlända ska bli självförsörjande under etableringsperioden.

söndag 25 mars 2018

Omsorgsnämnden 6 februari 2018

Årets första nämnd inleddes som brukligt med några informationspunkter. Av intresse här var den genomgång som Kristina Stern, verksamhetschef elevhälsan, och Maria Dedic, verksamhetschef vård och omsorg, gjorde av deras arbete med PRIO psykisk ohälsa samt den plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa som upprättats. Detta arbete är finansierat via statsbidrag som betalas ut efter utfört arbete. En del av detta arbete har varit att få de barn som inte tar sig till sin grundskola, så kallade hemmasittare, att återuppta sin skolgång. Hittills hade fem barn återvunnits till grundskolan från att ha varit hemmasittare. Ytterligare en del av arbetet har varit att genom olika åtgärder vägleda personer med neuropsykiatriska funktionshinder till ett arbete. Dessa personer saknar oftast fullständiga betyg från skolan vilket är en viktig faktor kring varför samarbetet mellan omsorgsnämnden och utbildningsnämnden upprättats. Som en del av projektet har även bedrivits mycket uppskattade storföreläsningar kring barn med psykiska funktionshinder och hur deras liv och vardag kan hanteras på bästa sätt. Projektet har också utmynnat i att nya terapeutiska metoder kunnat börja införas i kommunen.

Nästa ärende av intresse var de förändrade kriterierna för kö till omsorgslägenheter på Omtankens hus. Detta ärende behandlades första gången på omsorgsnämnden den 14 november 2017. Det har dock nu visat sig att de kriterier som beslutades vid nämnden i november befaras leda till att lägenheterna inte kommer att kunna hyras ut. Då hade ändå dessa kriterier justerats ned något på liberalt initiativ. Förslaget från förvaltningen nu på nämnden i februari var dock att de kriterier som beslutades på nämnden i november skulle fortsätta gälla men att förvaltningen vid behov skulle ges mandat att justera ned kriterierna om den befarade svårigheten att hyra ut omsorgslägenheterna skulle materialiseras. De justeringar som förvaltningen då skulle göra var att lägsta åldern för att ställa sig i kö skulle sänkas från 80 år till 75 år, utan att tillträdesåldern justerades ned, samt att kravet på personlig omvårdnad inom hemtjänsten sänktes till minst adl-stöd inom hemtjänsten. Skillnaden mellan de olika nivåerna inom hemtjänsten är att personer med adl-stöd bara får hjälp med exempelvis städning och matlagning med personer med personlig omvårdnad får hjälp med det som personen med adl-stöd får plus duschning och påklädning. Liberalerna fann att dessa ändringar inte uppfyllde sitt syfte, att underlätta uthyrningen av omsorgslägenheterna, samt att göra en justering av kriterierna i efterhand inte är transparent mot medborgarna. Liberalerna yrkade därför att kriterierna för att stå i kö och få tillträde till omsorgslägenheterna skulle göras om istället. Det första yrkandet var att åldern för att ställa sig i kö och få tillträde till lägenheterna skulle båda vara 75 år och att kravet på insats inom hemtjänsten ska vara bara adl-stöd och att inte personlig omvårdnad skulle krävas. I övrigt skulle kriterierna som beslutades på nämnden i november vara oförändrade. Därmed hanteras både problemet med att få lägenheterna uthyrda och regelverket blir transparent. Men detta ville inte majoriteten utan de behöll de kriterier som befaras leda till tomma lägenheter samt gjorde kriterierna ännu mer icke-transparenta genom att ge förvaltningen i uppdrag att ändra kriterierna utan att specificera hur de skulle ändras.

Nästa ärende av intresse var uppdatering av förfrågningsunderlag Lagen om valfrihetssystem (LOV) avseende leverantörer av tjänster i form av service, hemtjänst samt delegerad hemsjukvård i Hemtjänstval Vellinge. Detta ärende var uppe senast på nämnden i augusti 2017. Då liksom nu bestod de ändringar som tjänstemän föreslog av att de nya taxorna för året infördes i underlaget samt att ändringar i administrativa rutiner och olika ordval också infördes. Då liksom nu angriper inte dessa ändringar det grundläggande problemet med att det inom hemtjänsten och delegerad hemsjukvården bara finns en utförare och därmed ingen valfrihet. Därför yrkade Liberalerna återigen att ärendet skulle i första hand återremitteras för förnyad handläggning för att finna vägar till att få fler utförare, och därmed valfrihet, och att ett kommunalt alternativ då inte skulle uteslutas. Återigen röstades det ned av majoriteten som därmed valde att fortsätta med en icke-valfrihet som kallas valfrihet.

Nästa ärende av intresse var svar på revisionsgranskning av kommunens flyktingmottagande och integrationsarbete. På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har KMPG granskat hur Vellinge kommun och dess olika nämnder och styrelser har arbetat med kommunens ansvar vad avser flyktingmottagande och integrationsarbete. Den rekommendation som berörde omsorgsnämnden var att nämnden måste förbättra sitt arbete för att tillse att de nyanlända når egenförsörjning efter att den tvååriga etableringsperioden har upphört. Omsorgsnämnden behövde även förbättra sitt samarbete med andra verksamheter och myndigheter för att ytterligare förstärka arbetet med att de nyanlända ska nå egenförsörjning. Det förslagna svaret bestod av att hänvisa till den av fullmäktige antagna integrationsplanen för 2018-19 och dess integrationsplikt. Då Liberalerna inte fann integrationsplanen tillräcklig i fullmäktige fann Liberalerna inte heller svaret till revisorerna som tillräckligt. Därför yrkade Liberalerna på att det i svaret till revisorerna skulle läggas till en punkt om att omsorgsnämnden i samarbete med övriga organ inom kommunen samt externa aktörer inom och utom Vellinge kommun skulle skapa 100 beredskapsarbeten. Dessa beredskapsarbeten skulle sedan besättas av de nyanlända för att ge dem en stöttning för att komma ut i arbetslivet. Majoriteten röstade ned detta tillägg till tjänsteskrivelsen och gick därmed miste om en konkret åtgärd som skulle kunna avhjälpa problemet med att de nyanlända inte bedöms nå egenförsörjning. 

tisdag 26 december 2017

Omsorgsnämnden 12 december

Årets sista nämnd inleddes med en informationspunkt som var värda att notera. Den genomfördes av två representanter för kommunens elevhälsa som gjorde en genomgång av årets drogvaneenkät. Drogvaneenkäten har genomförts bland kommunens högstadie- och gymnasieelever. Resultaten visar på både goda trender och dåliga trender. De goda trenderna är att det sups betydligt mindre bland ungdomen idag än i slutet av 1990-talet, då de första drogvaneenkäterna genomfördes. Alkoholdebuten har också skjutits upp i ålder jämfört med de första drogvaneenkäterna. De dåliga trenderna är att de som trots allt dricker alkohol i väldigt hög utsträckning får den langad av föräldrar, äldre syskon och äldre kamrater. Även om den olagliga försäljningen också spelar en betydande roll är det främst för gymnasieungdomarna. När det gäller högstadieungdomarna är langning via familj och vänner en av de vanligaste metoder att införskaffa alkohol. Detta är illavarslande då föräldrarna begår direkta lagbrott i tron att det blir bättre om ungdomarna dricker hemma, och därmed dricker mindre. Detta stämmer inte och är en myt. Förhållandet är istället det omvända. Vad bör göras åt detta? Att langning är olagligt och skadligt torde vara allmän kunskap. Det hade därför varit intressant att undersöka alkoholvanorna hos framförallt de föräldrar som langar sprit till sin underåriga barn och se om det finns något samband mellan föräldrarnas eget drickande och hur mycket de bjuder sina barn på.

Nästa ärende av intresse var en dom från förvaltningsrätten i Malmö som fanns bland meddelandena. Det gällde en av de ungdomar som ett senare ärende handlar om, nämligen de som under asylprocessen hunnit bli 18 år och därmed gått över och blivit Migrationsverkets ansvar men fortsätter att visats i kommunen och studerar vid en gymnasieskola. Då alla stöd från kommunen upphör vid 18-årsdagen och Migrationsverket bedömer det fortsatta vistandet i Vellinge kommun som egen bosättning, vilket ska finansieras själv, står ungdomen utan försörjning. Ungdomen hade därmed ansökt om försörjningsstöd hos Omsorgsnämnden. Omsorgsnämnden avslog begäran med hänvisning till att ungdomen ska skriva in sig på etableringen hos Arbetsförmedlingen och på så vis erhålla försörjning. Detta beslut överklagades av ungdomen med hänvisning till att gymnasiestudier är ett krav för det tillfälliga uppehållstillstånd som ungdomen beviljats. Domen från förvaltningsrätten blev att omsorgsnämndens beslut upphävdes och återförvisades till omsorgsnämnden för förnyad handläggning. Som grund för beslutet hade förvaltningsrätten ett förarbete som betonade att gymnasiestudier är en lika viktig del i etableringen som att stå till arbetsmarknadens förfogande. Liberalerna ställde frågan kring vilka konsekvenser denna domen får. Svaret från IFO-chefen Roger Eriksson var att det de försörjningsstöd som betalas ut till denna grupp av ungdomar för gymnasiestudier från och med 1 januari 2018 kan återsökas hos staten enligt nya regler kring etableringsersättningen. Rutinen hos socialsekreterarna kommer därmed förändras och försörjningsstöd betalas ut till ungdomar som fyllt 18 år under asylprocessen och blivit kvar i kommunen för att bedriva gymnasiestudier.

Nästa ärende av intresse var vad som skulle göras av det tillfälliga statsbidrag som staten betalar ut för ensamkommande barn som fyller 18 år under asylprocessen. I den tjänsteskrivelse som låg till grund för ärendet gjordes en gedigen genomgång av de ekonomiska och juridiska förutsättningarna som finns för att hantera detta tillfälliga statsbidrag. För det första konstaterades att det tillfälliga statsbidraget på 900 tkr inte alls täcker kostnaderna för att låta dessa ungdomar bo kvar i kommunen. Kostnaden för att låta ungdomarna kvarstå i kommunen beräknas till ca 2,8 mnkr. Rent juridiskt ändras inte ansvarsförhållandet utan statens ansvar för mat och husrum samt skolgång för ungdomarna kvarstår. Det gjordes även en genomgång av hur ett föreningsbidrag till ideella föreningar som arbetar med att stötta dessa individer fungerar i Stockholms och Göteborgs kommuner. Anledningen till att detta alternativ diskuteras i tjänsteskrivelsen är att det inkommit en skrivelse från MedMänniskaNu kring att skapa ett sådant föreningsstöd. Slutligen konstaterades att för att omsorgsnämnden skulle kunna införa ett föreningsbidrag som i Stockholm och Göteborg ifall dess reglemente ändrades. Detta gjorde att tjänsteskrivelsen landade i fem olika förslag till beslut. Liberalerna valde att ställa sig bakom det femte förslaget till beslut vilket innebar att ett föreningsbidrag till ideella föreningar som arbetar med målgruppen skulle skapas. Som andra yrkande ville Liberalerna att nämnden skulle tillskriva fullmäktige med en begäran om ändring av nämndens reglemente. Tredje yrkandet var att statsbidraget i sin helhet skulle budgeteras om till 2018 för att ge föreningarna en möjlighet att nyttja det. Detta förslag röstades ned av den moderata majoriteten tillsammans med SD. Övriga oppositionspartier hade liknande yrkanden. Moderaterna var dock inte mogna att ta beslut i nämnden utan hänsköt ärende till kommunstyrelsen för avgörande, fortfarande med rekommendationen att stoppa in pengarna i den löpande driften av verksamheten för de ensamkommande barnen som det ser ut idag, alltså utan den målgrupp som statsbidraget är avsett för.

Nästa ärende av intresse var budgeten för 2018. Budgeten är svår att beskriva kortfattat vilket gör att jag inriktar mig på de ändringsyrkande som Liberalerna gjorde. Samtliga av dessa ändringsyrkanden röstades ned av den moderata majoriteten. Däremot instämde Liberalerna i Moderaternas tilläggsyrkande till liggande budgetförslag om att skapa ett föreningsbidrag till ideella föreningar som arbetar med ensamkommande barn. Liberalernas första tilläggsyrkande gällde ett av nämndens verksamhetsmål. Vårt yrkande var att målet skulle vara En skola i toppklass - Alla ungdomar som kommunen placerat ska uppnå gymnasiekompetens och inte liggande förslaget som var En skola i toppklass - Alla ungdomar som kommunen placerat ska ges möjlighet att uppnå gymnasiekompetens. Liberalerna vill med ändringen i verksamhetsmålet betona vikten av en fullgod gymnasieutbildning för att få en god etablering på arbetsmarknaden och därmed nå egenförsörjning. Även om omsorgsnämnden inte ansvara för själva utbildningen är en stabil och stöttande minst lika viktig för lyckade studier och att målet måste vara att studier ska lyckas även om inte detta kommer att lyckas i alla fall. Liberalernas andra yrkande handlade om att lägga till ett ytterligare verksamhetsmål nämligen att det under bästa möjliga medborgarnytta skulle införas ett nytt mål med följande lydelse: Ingen ska behöva vänta mer än tre månader på att få tillträde till en beviljad vård- och omsorgsplats. Liberalerna vill med detta verksamhetsmål verka för att alla för den vård de har rätt till inom rimlig tid. Det tredje yrkandet gällde att flytta 3 mnkr från den föreslagna budgeten för vård- och omsorgsboendena till budgeten för försörjningsstödet. Då Liberalerna anser att det är viktigt att Omtankens hus får bli ordentligt färdigt inte hastas fram tillsammans med att de platser som tillkommer där, jämfört med de befintliga platserna på Kronodalsgården, inte behöver tas i bruk direkt vid invigning uppstår ett utrymme inom vård- och omsorgsboendena att föra över till försörjningsstödet. Pengarna behövs där för att täcka de ökade kostnaderna som kommer under 2018 då de nyanländas etableringsersättning upphör och de kommer att övergå till försörjningsstödet då etableringen på arbetsmarknaden ännu är ytterst bristfällig. Att som Moderaterna inte ta höjd för detta faktum är att lura sig själv och kommunmedborgarna. 

Slutligen kan det noteras att det blir undertecknad som kommer att leda en arbetsgrupp som kommer ta fram en plan för nämndens medborgardialog under 2018. Medborgardialogen ska handla om frågor som berör barn och unga vuxna med särskilda behov. 

söndag 17 december 2017

Omsorgsnämnden 14 november

Dagens nämnd inleddes med några informationspunkter. Av intresse bland dessa punkter var den genomgång som gjordes av vård- och omsorgschefen Johan Greco kring det projekt som har kallats trygg tillsyn natt. Projektet går ut på att det hemma hos vårdtagaren installeras en kamera i dennes sängkammare för att övervaka att inget utöver det normala under nattsömnen inträffar. Detta istället för att hemtjänstpersonalen åker hem till vårdtagaren och väcker denne för att stämma att allt är i sin ordning. Kameran ställs in efter vårdtagarens behov och önskemål och behöver således inte vara på hela natten vilket ger vårdtagaren ett visst mått av integritet. Projektet har genomförts hos fem frivilliga vårdtagare. Projektet har nu avslutats och en utvärdering har gjorts. Den visar att samtliga inblandade grupper är mycket nöjda med kamerorna. Vårdtagarna sover bättre om nätterna och personalen upplever en bättre arbetsmiljö och ett minskat behov av transporter. De goda omdömena gör nu att trygg tillsyn natt stegvis ska inkluderas i kontrakten med samtliga entreprenörer på kommunens vård- och omsorgsboende samt inom hemtjänsten för att därigenom kunna erbjudas alla kommunens vårdtagare.

Nästa ärende av intresse var ett av de meddelanden som redovisades för nämnden. Det gällde det yttrande som tjänstemannen Christina Persson på delegation hade upprättat över den föreslagna detaljplanen för Vellinge norra infart. I yttrandet framför hon att den personal, främst biståndshandläggare och sjuksköterskor, som har sina arbetsplatser i den så kallade spritfabriken kan komma att påverkas negativt på flera sätt. Det rör sig främst om risk för ökade bullernivåer men även annan negativ lokal miljöpåverkan på grund av den rondell som planeras att läggas i mycket nära anslutning till spritfabriken. Tjänstemannen lyfter även en oro kring att verksamheten i fastigheten beskärs på sina möjligheter att få ändamålsenliga parkeringar. Liberalerna gjorde en protokollsanteckning där vi instämde i denna kritik och framförde att dessa synpunkter måste beaktas och leda till en omdragning av den planerade nya infarten eller att hela projektet läggs ner.

Nästa ärende av intresse var redovisningen av uppföljningen och kontrollen av kommunala och privata utförare under 2017. Generellt sett var redovisningen när det gäller vård- och omsorg av god kvalité med endast brister i dokumentationen av hälsoplanen för två vård- och omsorgsboenden, Postiljonen och S:t Knut. När det gäller redovisningen av kvalitetsuppföljningen för kommunens HVB-boenden var den också av god kvalité med ett betydande undantag nämligen HVB Kronodal. För detta boende redovisas omfattande brister i Attendos drift av boendet. Personalen saknar den utbildningsbakgrund som avtalet med kommunen kräver, brister i genomförande av dagliga rutiner, utdrag ur belastningsregistret fattas för personalen, bristande förtroende mellan personalen och ungdomarna på boendet och personalen saknar delvis kunskap om fastställda rutiner. Även om redovisningen i sig godkändes beslutade nämnden i ett senare ärende att HVB Kronodal ska stängas så fort en flytt av de boende är möjlig att göra. 

Nästa ärende av intresse var vilka regler som skulle gälla för att kunna flytta in i de omsorgslägenheter som kommer att skapas på Omtankens hus. Dessa lägenheter är ett mellanting mellan servicelägenheterna som finns på exempelvis Almgården i Vellinge och de vård- och omsorgsplatser som kommer att byggas i övriga delar av Omtankens hus. Omsorgslägenheterna kommer att bli 40 kvm stora med ett eget kök i varje lägenhet. De kommer också att ha tillgång till gemensamhetsytor, restaurang och vårdcentral i huset. Reglerna som först föreslogs från tjänstemännen var att det skulle vara möjligt att ställa sig i kö först från 83 års ålder. Med tanke på det fåtaliga antalet lägenheter som kommer att skapas, 28 st, och den låga omsättning som finns på servicelägenheterna idag, ansåg Liberalerna i arbetsutskottet att den åldern var för hög. Därför sänktes första åldern för att ställa sig i kö till 80 år då övriga partier anslöt sig till det. I övrigt består villkoren av att man behöver fylla 83 år för att kunna flytta in i lägenheterna, vara i behov av hemtjänst i form av personlig omvårdnad samt ha varit mantalsskriven i kommunen i minst ett år. Förutom dessa regler finns möjlighet till social förtur för de som behöver det och inte uppfyller fastställda regler.

Det sista ärendet av betydelse på denna nämnd för en genomgång av det ekonomiska läget per den 30 september. Den visade att prognosen för nämndens resultat för 2017 hade gått från -1,5 mnkr i juni till +7,4 mnkr nu, en förbättring med 8,9 mnkr. Anledningarna till denna kraftiga förändring är av tre till antalet. Först har statsbidrag om 2,7 mnkr tillkommit. Sedan har volymreserver för 4,9 mnkr inte behövt användas. Slutligen har det rått en allmän sparsamhet på 1,1 mnkr. Ibland kan det vända snabbt när man väl vill, vilket är bra.


lördag 25 november 2017

Omsorgsnämnden 14 september

Dagens nämnd inleddes med att ordförande Anna Mannfalk gjorde ett tillägg till dagordningen. Tillägget handlade om att göra en internrevision av individ- och familjeomsorgens handläggningstider och handläggningsrutiner. Anledningen till att ordförande vill ha detta tillägg till dagordningen handlar om att det underlag som presenteras av tjänstemännen på det sociala underskottet vid övervägande av placeringarna av de ensamkommande barnen inte har hållit måttet. Övervägandena har dragit ut på tiden och bland annat saknat väsentliga uppgifter kring hur barnens skolgång har utvecklats och vilka slutsatser som kan dras av normbrytande som stölder och dylikt. Förvaltningen gavs i uppdrag att göra en internrevision kring de uppmärksammade problemen och att återrapportera till nämnden i november.

Nästa ärende av intresse var den sammanställning av orosanmälningar för barn och unga gjorda under 2016 som presenterades för nämnden. Rapporten på att antalet orosanmälningar fortsätter att öka men att antalet barn som berörs av anmälningarna minskar något jämfört med 2015, ner från 357 till 332 barn. Statistiken för 2015 består dock till betydande delar av det stora antalet ensamkommande barn som kom till landet detta året. Justerat för det har den ökning som inleddes 2013 fortsatt att hålla i sig. En av de trender som har dominerat under 2016 är anmälningar kring ungdomar med gränsöverskridande beteende, kriminalitet och missbruksproblematik. Antalet öppnade utredningar följer mönstret för anmälningarna men på en lägre nivå då 173 utredningar öppnades för de 332 orosanmälda barnen. När det gäller källan för anmälningarna har de olika källornas andel varierat över åren. 2015 kom de flesta orosanmälningarna från externa myndigheter i linje med det stora antalet ensamkommande barn. 2016 kom de flesta anmälningar från skolan som har visat ett stadigt ökande antal anmälningar sedan 2012. Detta visar att de utbildningsinsatser som har gjorts inom skolan om plikten för personalen att anmäla ifall de upptäcker något av vikt har gett resultat. Som nämnts visar orosanmälningarna en ökande trend som inte vill brytas. Men då rapporten bara konstaterade detta faktum men inte innehöll någon djupare analys kring vad detta beror på eller vad som kan göras åt problemet återremitterades rapporten för vidare behandling vilket Liberalerna instämde i.

Nästa ärende av intresse var vad som ska göras med de HVB-boenden som har upprättats runt om i kommunen med anledning av det stora antalet ensamkommande barn som anvisades kommun under hösten 2015. Nu två år senare råder det en överkapacitet i antalet boendeplatser då antalet ensamkommande barn i kommunens vård minskat väsentligt då några nya ensamkommande barn inte kommit sedan januari 2016 och att de barn som vistats i kommunen antingen har blivit vuxna och flyttat till annat boende eller lämnat landet på grund av avslag på asylansökan eller av andra skäl. Ett behov av att hitta nya användningsområden istället för HVB för boendeplatserna har därmed uppstått. Ett första led i denna väg att hitta nya användningsområden är att de befintliga hyreskontrakten för HVB sägs upp, vilket också blev beslutet. Liberalerna ställde sig bakom detta beslutet då boendeplatserna kan omvandlas till boende för de nyanlända som anvisas kommunen. För dessa personer råder bostadsbrist och då kan dessa boendeplatser underlätta bristen.

De två sista ärendena av intresse på dagens nämnd var ekonomirelaterade. Först behandlades en revidering av omsorgsnämndens taxor och avgifter för 2018. I denna revidering hade majoriteten äntligen släppt igenom den höjning av maxtaxan som Liberalerna yrkat på i ett års tid så detta var vi nöjda med. Sedan behandlades delårsrapporten per den 30 juni. Den visade på en prognos på -1,5 mnkr per 31 december för nämnden i dess helhet. Bland nämndens olika verksamheter visade vård- och omsorg på ett överskott, individ- och familjeomsorgen på ett underskott, särskilt riktade insatser på ett underskott och produktionsenheterna på ett underskott. Med anledning av det beslutade nämnden om en återrapportering till nämnden i november av utvecklingen per 30 september med budskapet om en förbättring av prognosen.