fredag 25 september 2015

Omsorgsnämnden 22 september

På nämndens sammanträde fanns det bland rutinärendena ett antal punkter som är värda att notera. Den första punkten rör nämndens yttrande kring detaljplanen för Höllviken 18:26, f d Judiska församlingens sommarkoloni. Här yrkade Folkpartiet på att lägga till en skrivning om behovet av trygghetslägenheter vid sidan av behovet av bostäder för de ensamkommande flyktingbarn som kommunen har tagit emot. Det yrkande stöddes Moderaterna och Socialdemokraterna. Anledningen till detta yrkande är det inom kommunen finns ett uppdämt av båda typerna bostäder, vilket framgår både av den långa kön till kommunens bostadsbolag samt av den demografiska strukturen på kommunen. Fastighetens storlek, 11 000 kvm, dess utseende och läge i Höllviken gör detta till ett tillfälle som inte får missas. Att fastigheten redan idag avviker från omgivningen är ytterligare ett argument för att trygghetslägenheter där bör övervägas.

Den andra punkten rör delårsrapporten per den 30 juni. Den visar att nämnden prognostiseras att göra ett plus på 2,5 mnkr för år 2015. Det är ett bra resultat och i linje med vad som är bra långsiktigt för nämnden. Det döljer dock betydande skevheter. Vård och omsorgen beräknas gå med ett överskott på 8 mnkr medan mottagandet av ensamkommande flyktingbarn beräknas gå med ett underskott på 6,3 mnkr. Att det nästan färdiga HVB-boendet i Höllviken då eldhärjas är inte bra ur ekonomisk synvinkel, då underskottet inom mottagandet av ensamkommande flyktingbarn till stor del består av att kommunen måste köpa dyrare platser utanför kommunens gränser då det saknas platser inom kommunen. Att anlägga bränder är självklart förkastligt ur en rent moralisk aspekt också. Bristen på platser beror delvis på kommunens senfärdiga agerande med att välkomna dessa barn och därmed bygga upp den struktur som krävs för att hantera verksamheten.

Den tredje är mer än anmärkning kring logisk konsekvens. Detta kommer också från delårsrapporten och rör de mål som nämnden ska uppfylla vid årets slut. I fall målet är att alla barn ska genomföra en enkät och det sedan i kommentaren framgår att alla barn inte har genomfört enkäten kan man inte sätta målet som uppnått då målet uppenbart inte är nått. Statistisk teori säger i och för sig att nå alla med en frågeenkät i en population inte är möjligt av diverse skäl men då bör det framgå av målet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar