lördag 14 november 2015

Omsorgsnämnden 10 november

Huvudfokus för nämndens möte i november var nämndens internbudget för 2016. Detta kommer jag att återkomma till längre ner. Övriga ärenden var rena rutinärenden och administration samt en del inspektionsrapporter för delar av kommunens hemtjänst och vård- och omsorgsboenden. Rapporterna visar överlag på god kvalité i verksamheten med några mindre anmärkningar som ska återrapporteras till nämnden. Det presenterades också en intressant rapport där olika aspekter av kommunens socialtjänst har jämförts med andra liknande kommuner och kommuner i Vellinges närhet. Av rapporten framgår att på en del områden utmärker sig Vellinge kommun positivt och på andra områden negativt. Till exempel har Vellinge kommun  lägre återaktualiseringsgrad för barn 12 år och yngre än både jämförbara kommuner och rikssnittet medan det för ungdomar i åldrarna 13-20 år är tvärt om. Det beslutades att förvaltningen ska utreda och analysera det sämre resultatet för ungdomarna och återkomma till nämnden kring detta.

Som nämndes ovan var nämndens budget för 2016 huvudnumret för mötet. Här gjorde Folkpartiet ett yrkande om ändring i det föreslagna styrkortet, alltså de mål och förbättringar som nämnden uppdrar år förvaltningen att utföra under 2016.Yrkandet var som följer:

Folkpartiet yrkar på att insatsen/aktiviteten för att uppnå nämndsmålet om att medborgaren känner trygghet i att få hjälp ner det behövs ändras från föreslagen lydelse till följande:

Att genomsnittet i de kvartalsvis sammanställda rapporterna avseende icke verkställda beslut inom tre månader skall ha ett genomsnitt på noll vad avser icke verkställda beslut när det kommer till vård- och omsorgsboende.

I övrigt tillstyrks styrkortet och föreslagna insatser/aktiviteter. Motiveringen bakom detta yrkande är att det för medborgarnas trygghet är viktigt att veta att kommunen arbetar för att när man har ett konstaterat behov av hjälp även får det inom rimlig tid. Så är inte fallet i dagsläget. Det kan även tilläggas att i fall Vellinges kommunfullmäktige den 21 oktober 2015 hade antagit Folkpartiet Liberalernas förslag till budget för 2016 hade omsorgsnämnden tilldelats en ram på 422,8 mnkr. I omsorgsnämndens budget för 2016 hade det i så fall inneburit att verksamheterna hade tilldelats en total nettoram om 362,2 mnkr för vård och omsorg, 43,4 mnkr för individ- och familjeomsorg, 3,9 mnkr för ensamkommande flyktingbarn och 10,0 mnkr arbetscentrum. För vård och omsorgs olika underverksamheter hade det inneburit ett tillskott till hemtjänsten på 1,5 mnkr utöver den budget som antagits av omsorgsnämnden. Folkpartiet Liberalerna hade velat att med dessa ramfördelningar förbättra möjligheterna för fler aktörer inom hemtjänsten, en större beredskap för de utmaningar som det stora flyktingmottagandet innebär samt att ge arbetscentrum en vidgad roll kring att stötta och hjälpa arbetslösa till arbete. 

Om 3,9 mnkr räcker till flyktingverksamhet är svårt att veta med dagens mycket höga mottagande, väsentligt högre än när budgetförslagen lades i somras. Till detta kommer att en tvångslag kommer att innebära att Vellinge kommun för första gången kommer att ta emot vuxna flyktingar. Därför tillstyrkte Folkpartiet ordförandes förslag om en utredning kring vilken kostnader det förändrade mottagandet kommer innebära för kommunen och därmed i förläningen behovet av en tilläggsbudget. Detta är ett sent uppvaknande av den moderata ledning som borde ha agerat tidigare och inte under galgen som förra gången.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar