söndag 21 februari 2016

Omsorgsnämnden 16 februari 2016

Årets första nämnd präglades mycket av en summering av det föregående året, 2015. Ett annat ämne som dominerade mötet var Vellinge kommuns mottagande av ensamkommande flyktingbarn, både de erfarenheter som har gjorts de senaste åren och vägen framåt.

Huvudfokus i detta inlägg blir de två rapporter kring kommunens mottagande av ensamkommande barn som förevisades nämnden. Den första en lägesbeskrivning och den andra en summering av de gjorda erfarenheterna under 2014-2015. Den främsta slutsatsen i den första rapporten är att kommunen i dagsläget har 143 ensamkommande barn i sin vård varav 52 är placerade inom kommunens gränser medan resterande 91 är placerade någon annanstans. Av de 143 individerna har 115 stycken anlänt sedan juni månad 2015. De 91 individerna placerade utanför kommunens gränser genererar en förlust för kommunen då statsbidragen inte täcker kostnaderna för deras boende. Enligt årsredovisningen för 2015, som också behandlades på mötet, blev underskottet 8,3 miljoner kr för mottagandet av ensamkommande barn. Det har tagits beslut om att nya boende HVB-boenden ska etableras i kommunen, enligt beslut i KS den 15 december ska det tillkomma 72 platser under 2016. Av dessa framgick det på nämndens sammanträde att 36 platser är klara för öppnande i mars månad. Detta samtidigt som länsstyrelsen har beslutat om ett fördelningstal på 159 ensamkommande barn under 2016. Som framgår av Migrationsverkets hemsida kommer det i dagsläget väsentligt färre ensamkommande barn till Sverige än under hösten, ett 40-tal enligt senaste statistik, samtidigt som Migrationsverkets lägsta scenario pekar mot 12 000 ensamkommande barn under 2016. Frågan som måste ställas här är hur kommunledningen resonerar. Detta framgick inte på mötet då nämndens ordförande bara hänvisar till att det pågår ett arbete med en handlingsplan kring hur flyktingmottagandet, från 1 mars även för alla möjliga flyktingar och inte bara ensamkommande barn, ska hanteras och organiseras på kommunnivå. Denna handlingsplan ska sedan processas hela vägen från nämnden till fullmäktige, där beslut kan ske tidigast i juni månad.

Som jag ser det måste det finnas två linjer i detta läge. Den första linjen är att det nuvarande antalet ensamkommande barn som kommer, ett 40-tal, håller sig på den nivån under resten av året. I så fall skulle Vellinge fått ett mottagande i linje med avtal kommunen har med Migrationsverket om 18 platser och vilket systemet är anpassat för. Därmed finns det ett utrymme till att ta hem det stora flertalet av de barn som är placerade i andra kommuner och samtidigt minska underskottet i flyktingverksamhet jämfört med 2015. Som ordföranden framförde är det inte lämpligt att ta hem alla då en del har hunnit på ganska länge på sina boenden utanför kommunen och hunnit rota sig där. Här är dock snabbhet av yttersta vikt då varje ny dag utanför kommunen adderar till det ekonomiska underskottet. Den andra linjen är att antalet ensamkommande landar på nivåer närmare Migrationsverkets lägsta scenario. Då kommer de HVB-platser som finns i plan inom kommunen att kanske bara räcka till de som kommer under 2016 och de 91 som finns utanför kommunen får bli kvar där. Vad det ekonomiska underskottet då landar på är svårt att säga men i nivå med 2015 års resultatet är inte ett helt orimligt antagande. I fall övriga delar inom nämndens verksamhet använder sin budgeterade ram uppstår ett underskott som måste hanteras på något sätt, antingen inom nämndens verksamhet eller på annat håll inom kommunen. Då det ännu är för tidigt på året går det inte att dra några säkra slutsatser men Liberalerna funderar på vad som i så fall skulle behöva göras. Jag oroas dock av att man inte med kraft agerar från kommunledningen nu när det mesta akuta skedet har passerat och får på plats en mer långsiktig organisation av HVB-platser som är bra både för barnen och kommunens ekonomi.

I den andra rapporten fanns två intressanta punkter från hanteringen av mottagandet av ensamkommande flyktingbarn under hösten. För det första visade det sig att verksamhetschefen för IFO själv bestämde sig för att be om att ta emot fler ensamkommande barn än vad det av KF godkända avtalet säger. Detta är en anmärkningsvärt dålig styrning från den styrande majoriteten då tjänstemännen i normalfallet inte ska gå utanför det som fullmäktige beslutar. I det rådande läget i höstas var det ett bra beslut att agera proaktivt för att underlätta hanteringen men det får inte ske fler gånger. Liberalerna lämnade en protokollsanteckning att kommunen då borde ha bett om att ta emot flickor när den ändå gick utanför avtalet med Migrationsverket, som stipulerar att kommunen ska ta emot pojkar. Sedan visade det sig också att de barn som är placerade i andra kommuner kommer att utslussas där när de fyller 18 år och blir den kommunens socialtjänsts ansvar när det kommer till försörjningsstöd. Det minskar bördan för Vellinge men ökar den för andra kommuner, utöver de barn som de själva tagit emot. Ett sådant arbetssätt kan väl passera när det rör sig om ett fåtal men när det börjar bli så många som anfördes ovan kan det leda att Vellinge kommuns varumärke i andra delar av landet svärtas ned och de pengar som kommunen lagt ner på projektet "Förtjust i Vellinge" visar sig vara till intet värde.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar