måndag 6 juni 2016

Omsorgsnämnden 24 maj

Årets majnämnd gick miste om sin viktigaste fråga då ordföranden valde att dra tillbaka ett förslag om att lägga ut kommunens sjuksköterskor på entreprenad och göra det till en informationspunkt. Detta för att öppna för en diskussion med regionen kring ett så kallat pilotprojekt vilket innebär att utarbeta en tydligare beställar-utförarefunktion mellan regionens läkare och kommunens sjuksköterskor. Det förekommer redan idag att samarbetet mellan regionens läkare och kommunens sjuksköterskor fungerar på detta sätt, tillsammans med alla de andra arbetsuppgifterna sjuksköterskorna ska utföra på kommunens uppdrag. Ett välutformat och välorganiserat samarbete är att föredra så Liberalerna stöttar ordförandens strävanden att etablera ett sådant.

Bland meddelandena fanns en dom från förvaltningsrätten där ett överklagat avslag från kommunen på en begäran om plats på ett särskilt boende hade bifallets. Kommunen valde att inte överklaga domen. Jag ställde en fråga kring vad kommunen har lärt sig av detta. Svaret blev en blandning av att man inte kan få rätt alltid med en betoning av vikten av en saklig bedömning i varje enskilt fall, vilket i och för sig är rätt, men att det i bedömningar skulle läggas lite större vikt kring den sökandes upplevelse av situationen, vilket var skälet till att förvaltningsrätten biföll överklagandet. Diskussionen förde också fram behovet av trygghetslägenheter, vilket Liberalerna har förslagit vid ett flertal tillfällen.

Nästa ärende av betydelse var en sammanställning av brukarenkäter från individ- och familjeomsorgen, Den visade på generellt goda resultat i relation till andra kommuner utom på några punkter varav den viktigaste var att 17 % av de som hade varit i kontakt med kommunens socialtjänst upplevde att situationen hade försämrats efter denna kontakt. Det första beslutsförslaget var att bara godkänna rapporten men efter mitt påpekande i arbetsutskottet lades en punkt till att förvaltningen skall återkomma till nämnden med förslag på åtgärder för att minska de 17 procenten.

En stor del av nämndens ärenden denna gång bestod av upphandlingar. Denna första gällde det nya HVB som ska ligga bakom kommunhuset. Det har fått namnet HVB Gröningen för den som undrar. Sedan följde upphandlingarna för Eskilsgården, Almgården och Bäckagården. De hade legat ute redan en runda utan några enda anbud, inte ens från dem som idag driver enheterna. Därför beslutades om vissa ändringar i förfrågningsunderlagen. Ändringarna bestod i att driften av de båda servicehusen upphandlas gemensamt istället för var för sig som tidigare och att Eskilsgården upphandlas enligt lägsta pris istället för fast pris. Förhoppningsvis ger detta några bra anbud.

Slutligen var det tertialuppföljningen för nämnden per den 30 april 2016. Den visade på ett överskott på 8,5 miljoner kronor, vilket är bra. Av tjänstemännens redogörelse visade det sig 7 av dessa 8,5 miljoner kronorna bestod av momsersättning från tidigare år, vilket då blir en engångssumma. Frånräknat det ligger överskottet på 1,5 miljoner kr vilket är ett godkänt resultat. När det gäller styrkortet anges 5 av 6 mål som uppnådda men vid genomläsningen av texten är 2 av de 5 bara förhoppningar och prognoser. En översyn av färgsättningsskalan bör ske för att ge ett mer rättvisande resultat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar