söndag 3 juli 2016

Omsorgsnämnden 21 juni

Mötet inleddes med ett antal informationspunkter där bland annat den sociala jourens enhetschef redogjorde för deras arbete. Därefter behandlade nämnden en kartläggningen av förekomsten av våld i nära relationer i Vellinge kommun. Rapporten uppvisade stora likheter med de föregående år med hänvisning tagen till slumpmässig variation. Dock uppvisade årets rapport större oklarheter kring våldets omfattning och i fall barnen bevittnat våld alls. Nämnden godkände rapporten och skickade med en muntlig uppmaning till tjänstemännen om att se till att dessa oklarheter minskar till nästa rapport och att tjänstemännen därmed gör grundligare utredningar. När det gäller själva förekomsten av våld finns det inte mycket för nämnden att göra mer än att utreda grundligt och stötta familjerna till bättring.

Sedan följde två kvalitetsgranskningar av HVB Kronodal och HVB Flommen. Båda rapporterna uppvisade stora likheter även om det fanns lite fler brister på HVB Flommen. Bristerna bestod främst av oreda i dokumentationen av rutiner och genomförandeplaner samt i HVB Flommens fall ett för högt utnyttjande av timvikarier i förhållande till den månadsanställda personalen. Nämnden beslutade därför att ge kommunens tjänsteman i uppdrag att tillse att bristerna hos utförarna på respektive HVB avhjälps, snabbast på HVB Flommen där bristerna i dokumentationen var störst. Dock visade det sig att bristerna i dokumentation till betydande del berodde på senfärdighet hos kommunens socialtjänst när det gällde att upprätta vårdplaner samt att socialsekreterarna var svåra att nå. Efter mitt påpekande i arbetsutskottet inkluderades två beslutspunkter där förvaltningen gavs i uppdrag undersöka vad det anförda agerandet beror på och vad som kan göras för att det ska bli bättre framöver.

Nästa grupp ärende rörde också kvalitetsgranskningar men denna gången rörde det hemtjänsten som utgår från Bäckagården respektive Kronodalsgården. För Bäckagården fanns inga anmärkningar att anföra så rapporten godkändes utan påföljd. Kronodalsgården kunde dock inte uppvisa en rapport utan anmärkningar. Anmärkningen rörde sig om att den vid kontrolltillfället anställda personalen inte uppnådde avtalskravet om minst 85 % med undersköterskekompetens. Utfallet låg på strax över 80 %. Förvaltningen gavs därför i uppdrag att tillse att avtalet följs. Det kan dock diskuteras om just 85 % är en lämplig gräns då det finns svårigheter att rekrytera undersköterskor samtidigt som det finns ett betydande antal arbetslösa med ringa eller bristfällig utbildning som skulle kunna anställas som vårdbiträden.

Därefter följde två ärenden som var en konsekvens att nämnden vid förra sammanträdet valde pilotprojektet. Det första ärendet gällde att förlänga den gällande upphandlingen kring hemtjänst och sjuksköterskor nattetid. Nämnden valde att göra så i avvaktan på vad pilotprojektet. Nästa punkt var att upphandla en leverantör av bemanningssjuksköterskor där nämnden bestämde sig för att göra så. Slutligen antog nämnden en prognos över behovet av bostäder och vårdplatser inom nämndens verksamheter. Prognoserna visade blandat att det till 2022 behöver stå klart ett nytt äldreboende för att hantera det behov som kommer att uppstå utöver vad som redan ligger i plan. Ordförande lyfte då att antagandet som ligger till grund för detta behovet är en behovsfrekvens på 33 % av kommunens medborgare över 85 år och påpekade att den siffra kan ändras. Må så vara, gränsen kan skjutas uppåt, men att öppna för en ambitionssänkning utan att det finns fullgoda alternativ som exempelvis trygghetslägenheter eller fler servicehus är inte rätt väg att gå då problemet inte kommer att försvinna. Dock ändrades inget av detta i skrivelsen till KS så Liberalerna godkände rapporten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar