söndag 18 september 2016

Omsorgsnämnden 30 augusti

Den första nämnden efter sommaren bestod av tre delar. Den första delen bestod av en rad informationspunkter. Av intresse här var två punkter. Den första var att länsstyrelsen hade framfört en del anmärkningar på kommunens hantering av alkoholtillstånd. En viktig anmärkning som gjordes var att kommunen ska inspektera varje tillståndshavare årligen. Denna anmärkning har gjorts tidigare och viftats bort av majoriteten. Denna gång kommer dock en ändring att ske. En stramt upprätthållen tillståndsgivning när det gäller alkohol är skadeförebyggande och kostnadsbesparande. Den viktigaste informationspunkten var dock konsekvenserna för Vellinge kommun av regeringens föreslagna sänkningar i ersättningar till kommunerna för mottagande av ensamkommande barn. Enligt tjänstemännen beräknas Vellinge tappa 28 miljoner kr i statsbidrag per år. Då 107 av de 130 barnen i kommunens vård är placerade på HVB med kontrakt till 2018 innebär det stora utmaningar att pressa kostnaderna för hanteringen av de ensamkommande då det ska förhandlas med utförarna. Tjänstemännen har inlett ett arbete att minska kostnaderna. Det är av yttersta vikt att en jämställning av kostnaderna och de nya nivåerna på statsbidragen uppnås för att inte äventyra kommunens ekonomi och verksamhet i övrigt.

Nästa del av nämnden bestod av antagandet av diverse avtal och godkännandet av upphandlingar. Av intresse här var att det fattades två tilldelningsbeslut. Det första gällde aktivitetshusen Bäckagården och Almgården. Här fanns bara en anbudsgivare, den nuvarande utföraren. Detta är ett underbetyg för upphandlingsprocessen och att hemtjänsten ska präglas av flera olika utförare enligt LOV. Resultatet av denna upphandling är att en dominerande utförares position vidmakthålls och att valfriheten begränsas. Några åtgärder för att öka valfriheten har inte majoriteten. Liberalerna tror att en översyn ersättningssystemet är det första som behöver göras då det nuvarande ersättningssystemet gynnar en enda utförare. För upphandlingen av Eskilsgården fanns dock flera anbudsgivare och därmed en god konkurrens. Då upphandlingen har gjorts om, se tidigare blogginlägg, hamnade anbudet högre en planerat men dock med betydande marginal under det befarade priset. Därefter följde ett knippe upphandlingar genomförda av Kommunförbundet Skåne som antogs utan invändning.

Den sista delen bestod av ett antal rapporter kring hur verksamheten fungerar. Av intresse här var den kvartalsvisa rapporten till IVO kring hur många beslut som inte har verkställts inom tre månader det senaste kvartalet. För första gången under mina fyra år i nämnden var det ingen som hade behövt vänta över tre månader på grund av det inte finns några platser att tillgå. Antalet icke-verkställda beslut var också bara två, vilka var personer som hade tackat nej till erbjuden plats, vilket är ett nytt lägsta rekord även för frivilligt avstående av plats. Detta visar betydelse av att ha tillräckligt med luft i systemet för att alla ska kunna få den vård de har rätt till inom rimlig tid. Den huvudsakliga förklaringen till det förbättrade läget är de nya platserna som har tillkommit på S:t Knut vilket Liberalerna har framfört behovet av länge. Nu har även bygget av nya Omtankens hus kommit igång vilket bör säkra försörjningen av platser de närmsta fem åren, tillsammans med det privata initiativ som byggs i Vellinge. Men med tanke på kommunens långsamma utarbetande av nya detaljplaner behöver planeringsprocessen börja redan nu för nästa steg. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar