torsdag 29 december 2016

Omsorgsnämnden 15 november

Dagens sammanträde började med ett antal informationspunkter. Av intresse här var en genomgång av en undersökning kring var Vellinges äldre tycker om sin hemtjänst eller vård- och omsorgsboende. Utfallet visade på en ökad nöjdhet, sett för kommunen som helhet, för brukarna av hemtjänsten vilket är bra. Nöjdheten med hemtjänsten varierar mellan kommunens olika delar men uppnår hög nöjdhet i alla kommunens delar. Även nöjdheten för de som bor på ett vård- och omsorgsboendena har stigit jämfört med tidigare år. När det gäller vård- och omsorgsboendena finns dock två avvikelser. Den första är att Postgården får en betydligt lägre nöjdhet än boenden och den andra är att S:t Knut uppnår en nöjdhet på 100 % trots att alla delfrågorna långt ifrån uppnår 100 % i nöjdhet. När det gäller Postgården kommer utföraren få ett uppdrag om att se vad som kan göras för att förbättra situationen. Det märkliga utfallet för S:t Knut visar på problemet med att göra undersökningar på för små populationer. En enskild individs tolkning och svar på en fråga kan förvränga resultatet från vad det faktiskt ska vara. Det är förmodligen vad som hänt i fallet med S:t Knut. Ett mer rimligt utfall vore vara en nöjdhet i linje med övriga boendens snitt på 85-90 %. Därför bör denna undersökning behandlas med den osäkerhet som är berättigad och kompletteras av andra undersökningskällor.

Nästa ärende av intresse var en rapport författad av chefen för IFO kring vilka kostnader kommunen har innan arbetsförmedlingen börja betala ut etableringsersättning. Kommunen har betalat ut 292 500 kr som inte täcks av statsbidrag under perioden mars till augusti 2016 för de 50-talet individer som kommunen tagit emot under den perioden. Den främsta orsaken till det är att handläggningstiderna hos arbetsförmedlingen under samma period som ovan har varit dubbelt så lång jämfört med de 30 dagar som statens ersättning täcker. Staten låter alltså kommunen ta den ekonomiska konsekvensen av att staten inte gör det staten säger den ska göra. Det finns inte någon möjlighet för kommunen att kräva dessa 292 500 kr av staten. Det bör i sammanhanget noteras att kostnaden 292 500 kr bara motsvarar ett halvår och en tredjedel av det mottagande som kommunen är ålagt. Omräknat blir kostnaden för statens misslyckande 1,755 mnkr vid ett mottagande enligt tilldelningstal och sett på helår. Det är inte hållbart i längden att staten skjuter kostnaden för sitt misslyckande på kommunerna. Vellinge kommun kan inte göra mer än att genom samtal försöka påverka de statliga myndigheterna att agera fortare. Den åtgärder som bör ske är, att som Liberalerna föreslagit, lägga ner arbetsförmedlingen i dess nuvarande form och göra en fullständig omstrukturering av dess uppdrag.

Nästa ärende av intresse var ett förslag att justera maxtaxan uppåt. Staten har genom en lagändring gett kommunerna möjlighet att ta ut en högre maxtaxa. Förslaget från majoriteten var dock att Vellinge kommun inte skulle utnyttja denna möjlighet. Liberalerna yrkade dock på att Vellinge kommun skulle utnyttja denna möjlighet. Anledningen till detta ställningstagande är att var och en ska betala avgifterna utefter sin inkomstnivå, då avgiftsnivån bestäms efter inkomst, och att det ska gälla hela inkomstspannet. Maxtaxan innebär idag att de med de högsta inkomsterna betalar en mindre andel av sin inkomst i avgifter än vad de med lägre inkomster gör. Det har länge varit en liberal linje att ingen grupp ska ha särskilda privilegier utan att alla ska bidra lika.

Det sista ärendet av intresse för denna nämnden var kvartalsrapporten till IVO visade på att 0 personer hade fått vänta mer än tre månader på att få en beviljad plats på ett vård- och omsorgsboende. Det är mycket glädjande siffror och första gången under mina 4,5 år i nämnden som siffrorna slagit i botten. Det är dock viktigt att inte nu slå sig till ro utan fortsätta arbetet med att få fram fler vård- och omsorgsboenden. Tjänstemännens prognoser pekar på det. Men majoriteten verkar dock ha slagit sig till ro så Liberalerna får fortsätta att trycka på så att kommunen ger medborgarna vad de har rätt till.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar