fredag 14 april 2017

Omsorgsnämnden 14 februari 2017

Årets första nämnd böjd inte på några större kontroverser. En punkt av intresse i informationen var den tillsyn som inspektionen för vård och omsorg av kommunens handläggning av placeringen och omplaceringen av de många ensamkommande barnen som kom hösten 2015. En tid innan nämnden kom en mängd domar där omplaceringsbeslutet till Vellinge kommun av ensamkommande barn hade överklagats. Förvaltningsrätten fann att handläggningsprocessen hade brustit vad gäller inhämtandet av den unges åsikter om sin omplacering men fann i övrigt inga hinder att flytta barnen. Undertecknad stödjer kommunens linje att de flesta ensamkommande barnen som placerats i en annan kommun plockas hem till Vellinge när det finns plats på boendena i vår kommun och att det sker på ett rättssäkert sätt. Hemtagandet är mest kostnadseffektivt för kommunen då en placering utanför kommunens kostar mer än vad statsbidraget ger.

Nästa grupp av ärende som var av intresse var frågan kring i fall förfrågningsunderlagen till de verksamheter som ligger under LOV skulle uppdateras vid den halvårsvisa avstämningen som sker per 1 mars. De verksamheter som ligger under LOV är dagverksamhet för personer med demenssjukdom, utförande av tjänster i form av ledsagarservice, avlösarservice samt av ickevalsalternativ för personlig assistans LSS, utförare av tjänster i form av service, hemtjänst samt delegerad hemsjukvård i Hemtjänstval Vellinge och utförare av daglig verksamhet LSS. För många av dessa tjänster finns det idag bara en utförare att välja mellan trots att hela poängen med LOV är att det ska finnas många utförare att välja mellan och därmed få en fungerande konkurrens om kvaliteten i utförandet mellan entreprenörerna. Det främsta undantaget är det finns många utförare är servicetjänsterna inom hemtjänsten. Att ha dessa tjänster i LOV när det bara finns en utförare är i bästa fall poänglöst och i värsta fall dyrare än det borde vara. Ifall dessa tjänster hade upphandlats via LOU finns det alltid möjlighet för entreprenörerna att konkurrera om priset vilket kan hamna lägre än dagens fasta timtaxa för utförd tjänst. Anledningen till att det i många fall bara finns en utförare av tjänsten är att det ersättningssystem som kommunen tillämpar gynnar de aktörer som har störst volym av brukare. Beslutet blev likväl att inte göra något åt situationen i detta läget trots  de uppenbara brister som påpekats ovan. Ordföranden lovade dock att denna inkonsekvens skulle diskuteras mer i detalj vid en särskild workshop senare under året. Med det löftet godtog Liberalerna det nu aktuella beslutet.

Sedan togs årsredovisningen för 2016 upp. Den visade att omsorgsnämnden gjorde ett överskott på 22,3 mnkr för 2016 emot budget. Det är ett på alla sätt mycket bra resultat. Även om överskott finns om många delar av nämndens verksamhet finns det största enskilda överskottet inom vård- och omsorgsverksamheten. Det överskottet beror främst på att de platserna på S:t Knut inte behövde tas i bruk i den takt som var tänkt. Trots det visade kvartalsrapporten till IVO för kvartal 4 2016, vilket var nästa ärende, på 0 personer i kö, vilket också är bra. Den enda missen var att målet att de nyanlända ska nå egenförsörjning inom 2 år från ankomst till kommunen inte kommer att nås. Detta är ett problem som kommer att få stora konsekvenser för nämndens ekonomi under kommande år.

Det sista ärendet av intresse på denna nämnden var antagandet av riktlinjer vid åldersuppskrivning av ensamkommande barn. Tjänstemannaförslaget innebar att endast de uppskrivna ensamkommande barn som uppvisade ett beteende som var skadligt för dem själva som exempelvis brottslig verksamhet, våldsamheter och depressiva tendenser skulle vara kvar inom kommunens vård. Övriga skickas över till Migrationsverkets anläggningsboenden. Liberalerna stöttade Moderaterna i detta beslutet att fastställa riktlinjerna enligt tjänstemannaförslaget emot övriga partiers olika invändningar. Anledningen till det är att det är det samhällsekonomiskt bästa. Staten tar kostnaderna för dessa ungdomar och då ska inte kommunen använda skattemedel för att dubblera insatserna för dessa grupper som vissa kommuner har gjort. Dessa skattemedel kan användas till annat. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar