lördag 15 april 2017

Omsorgsnämnden 4 april

Denna nämnden inleddes med ett antal informationspunkter. Av intresse här var en genomgång av effekterna av mottagandet av nyanlända från mars 2016 på antalet arbetslösa med utländsk härkomst samt mängden försörjningsstöd som betalas ut. Statistiken visade att mottagandet av nyanlända har lett till ett ökat antal personer med utländsk härkomst inskrivna på arbetsförmedlingen, vilket var att förvänta. Det kan dock vara värt att notera att ökningen sker från en grundläggande nivå på cirka 100 individer. Även försörjningsstödet visar på en betydande ökning, framförallt de senaste månaderna. Ökningen av försörjningsstödet hänger samman med att arbetsförmedlingen inte utför sitt arbete genom att se till att de nyanlända kommer in i etableringsfasen i tid. På grund av arbetsförmedlingens får kommunen betala ut försörjningsstöd som inte ersätts av staten. Staten har alltså utfäst att inom en viss tid ska de ha utfört sitt uppdrag. När staten inte utför det den ska betalar den inte för sig utan låter kommunen ta notan. En annan informationspunkt av intresse var utvecklingen för det nya hälso- och sjukvårdsavtalet. De i avtalet stipulerade samarbetsformerna har upprättats och börjat arbeta, i första hand med hur det läkarstöd som regionen ska stå för till den kommunala hemsjukvården ska utformas. En av farhågorna innan avtalet tecknades var att det skulle finnas betydande svårigheter att få till stånd detta läkarstöd. Dessa farhågor är inte kunnat stillas av de inledande diskussionerna i tillräcklig utsträckning. Vad som ytterligare har kommit fram i det inledande samarbetet med regionen är att hemtagningen från sjukhusen föreslås gå ännu fortare än vad de gör i dagsläget. För ordinarie vård ska hemtagningskravet minskas från 5 arbetsdagar till 3 kalenderdagar och för psykiatrin från 30 dagar till 3 dagar. Detta uppsnabbade hemtagande kommer att leda till ökade kostnader för kommunen som det i dagsläget inte finns något förslag på att regionen ska kompensera ekonomiskt för. En av mina tveksamheter inför tecknandet av detta avtalet var att det skulle leda till ökade kostnader för kommunen genom övervältring från regionen. Med detta förslaget på snabbare hemtagning ser det ur att materialiseras. Liberalerna kommer att följa detta noggrant.

Nästa ärende av intresse var ett beslut om att införa en ny byggsten inom hemtjänsten. Anledningen till detta behov av en ny byggsten var att HFD i en dom från 2015 skärpte praxis när det gällde vilka personer som kunde räknas till den femte personkretsen enligt LSS och därmed ha rätt till assistans. Anledningen till att beslutet om en ny byggsten kom först nu är att Försäkringskassan har skjutit på tillämpandet av denna domen i två år då försäkringskassan gör omprövningar av beviljade beslut om assistans vart annat år. I Vellinge kommun berörs i dagsläget en individ vilket gör att åtagandet inte blir så stort rent ekonomiskt. Då de individer som berörs av denna ändrade praxis har så pass omfattande vårdbehov av de behöver tillsyn dygnet runt fanns det inget annat beslut än att införa den nya byggstenen. Dock är detta ännu ett exempel på hur staten frångår den finansieringsprincip som har utarbetats som praxis mellan landets kommuner och staten, jämför ovan med Arbetsförmedlingens bristande handläggning av nyanlända. Denna gången var det inte så stora pengar men hur mycket pengar det rör sig om där staten har svikit sin finansieringsprincip vet ingen. Att finansieringsprincipen upprätthålls är viktigt då olika kommuner har olika förutsättningar att hantera ökade kostnader. Ytterst kan ett frångående av finansieringsprincipen leda till ökade skillnader inom landet vad avser kvalitén på välfärden.

Slutligen så beslutades att det nya LSS-boende som ska öppna till årsskiftet i Vellinge ska drivas i kommunal regi. De senaste åren har den moderata majoriteten släppt igenom flera utökningar av verksamhet i egen regi, vilket är intressant som fenomen. I detta fallet blir det nog lämpligast med kommunal drift då det enligt tjänstemännens bedömning skulle bli dyrare med en drift på entreprenad av detta enskilda boendet. Undertecknad delade denna bedömning och vill se att denna bedömning görs för alla verksamheter som är omsorgsnämndens ansvar, vilket inte görs fullt ut i dagsläget.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar