torsdag 20 juli 2017

Omsorgsnämnden 21 juni

Dagens nämnd var av det kortare slaget. Detta då nämnden hölls i anslutning till en större konferens för att mer på djupet diskutera den framtida organiseringen av vården inom Vellinge kommun, ett ämne som kommer att återkomma framöver. Dessutom diskuterades under konferensen två av de tre ärenden som var av intresse på denna nämnden.

Det första ärendet av intresse var en utvärdering av fixartjänsten. Ärendet med fixartjänsten var också ett av de ärenden som diskuterades mer på djupet under den föregående konferensen. Den utvärdering som tjänstemännen har gjort visar på att bland annat på att nyttjandegraden av den 50-procentiga tjänsten som idag tillhandahålls har stigit från 58 % år 2015 till 91 % under 2016 av det möjliga antalet timmar. Fördelningen av nyttjandet mellan de norra och södra kommundelarna har också blivit bättre genom att ökningen av nyttjandet är större i de norra kommundelarna än i de södra. Dock nyttjar fortfarande de södra kommundelarna tjänsten i större utsträckning än de norra kommundelarna. Den tidigare låga nyttjandegraden och skeva fördelningen mellan kommundelarna har gjort att Liberalerna tidigare har kritiserat denna verksamhet och ifrågasatt ifall de resurser som sätts av till fixartjänsten är rätt använda pengar. Den senaste uppföljningen visar dock att utvecklingen har vänt vilket är välkommet. I uppföljningen föreslog tjänstemännen att syftet med fallprevention ska förtydligas samt åldersgränsen för nyttjande skulle höjas från 65 år till 70 år. Efter diskussioner i nämnden blev beslutet att fortsätta med fixartjänsten med syftet att förhindra fallolyckor men att inte justera åldersgränsen. Liberalerna ställde sig bakom det beslutet.

Det andra ärendet av intresse var tilldelningsbeslutet av driftsentreprenör för Omtankens hus när det står klart nästa år. Efter utvärdering enligt de kriterier som fastställdes i förfrågningsunderlaget, som antogs vid en extra nämnd den 6 mars, föll valet på Förenade Care AB. Detta är samma utförare som driver dagens Kronodalsgården. Omdömena om hur Förenade Care har drivit Kronodalsgården har så vitt kommit till undertecknads kännedom varit goda. Sett ur den aspekten är en fortsatt drift av Förenade Care av godo då det ger en kontinuitet vid den känsliga processen med att flytta de boende på Kronodalsgården när det nya boendet är klart. Dock är det värt att fundera på hur konkurrensen fungerar mellan aktörerna på den privata vård- och omsorgsmarknaden då samma entreprenör fortsätter på i princip samma boende och samtidigt driver 3 av 5 vård- och omsorgsboenden som finns i kommunen idag. Till det kommer att Förenade Care står bakom all hemtjänst när det gäller omvårdnadsdelen. Det är en tanke som jag får återkomma till. I det ursprungliga beslutsförslaget stod att inflyttningen skulle ske från den 1 mars. Efter att undertecknad lyfte att det meddelats att betongen inte torkat i tid så ströks inflyttningsdatumet från beslutet. Liberalerna ville påminna nämnden om att inte göra om misstaget från Månstorps ängar, där betongen inte fick torka ordentligt. Det ledde till dyra ombyggnadskostnader i efterhand samt ett onödigt lidande för anställda och boende. Men då omsorgsnämnden bara är hyresgäst ligger det på kommunstyrelsen att se till att leveransen är fullgod från byggaren.

Det tredje ärendet av intresse var vilket ämne årets medborgardialog skulle behandla. Ärendet med medborgardialogen var också ett av de ärenden som diskuterades på konferensen före nämndens sammanträde. Av de fem olika förslag som kom fram på diskussionen på konferensen valde Liberalerna att stödja det tredje förslaget som varande det mest viktiga av samtliga förslag. Förslaget gick ut på att nämnden skulle genom en dialog med externa och interna motparter utröna ifall livssituationen för barn och unga vuxna som omfattas av LSS personkretsar är god. Exempel på externa motparter är barnen och de unga vuxna själva och deras föräldrar eller sammanslutningar av dessa. Interna motparter är andra nämnder som driver verksamheter riktade till denna grupp av barn och unga vuxna. Då det har kommit vissa signaler till undertecknad om att allt inte fungerar som det ska för denna utsatta grupp av barn och unga vuxna fann Liberalerna det att vikt att utröna ifall det är en generell bild. Detta förslag vann dock inte gillande av majoriteten i nämnden som istället ville ha en dialog kring ungdomars missbruksvanor. Självklart är också detta ett viktigt ämne men då en prioritering behöver göras måste den grupp som inte kan kontrollera sin situation, Liberalernas förslag på medborgardialog, komma före en grupp som kan kontrollera sin situation, då missbruk till betydande delar är självförvållat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar