lördag 25 november 2017

Omsorgsnämnden 14 september

Dagens nämnd inleddes med att ordförande Anna Mannfalk gjorde ett tillägg till dagordningen. Tillägget handlade om att göra en internrevision av individ- och familjeomsorgens handläggningstider och handläggningsrutiner. Anledningen till att ordförande vill ha detta tillägg till dagordningen handlar om att det underlag som presenteras av tjänstemännen på det sociala underskottet vid övervägande av placeringarna av de ensamkommande barnen inte har hållit måttet. Övervägandena har dragit ut på tiden och bland annat saknat väsentliga uppgifter kring hur barnens skolgång har utvecklats och vilka slutsatser som kan dras av normbrytande som stölder och dylikt. Förvaltningen gavs i uppdrag att göra en internrevision kring de uppmärksammade problemen och att återrapportera till nämnden i november.

Nästa ärende av intresse var den sammanställning av orosanmälningar för barn och unga gjorda under 2016 som presenterades för nämnden. Rapporten på att antalet orosanmälningar fortsätter att öka men att antalet barn som berörs av anmälningarna minskar något jämfört med 2015, ner från 357 till 332 barn. Statistiken för 2015 består dock till betydande delar av det stora antalet ensamkommande barn som kom till landet detta året. Justerat för det har den ökning som inleddes 2013 fortsatt att hålla i sig. En av de trender som har dominerat under 2016 är anmälningar kring ungdomar med gränsöverskridande beteende, kriminalitet och missbruksproblematik. Antalet öppnade utredningar följer mönstret för anmälningarna men på en lägre nivå då 173 utredningar öppnades för de 332 orosanmälda barnen. När det gäller källan för anmälningarna har de olika källornas andel varierat över åren. 2015 kom de flesta orosanmälningarna från externa myndigheter i linje med det stora antalet ensamkommande barn. 2016 kom de flesta anmälningar från skolan som har visat ett stadigt ökande antal anmälningar sedan 2012. Detta visar att de utbildningsinsatser som har gjorts inom skolan om plikten för personalen att anmäla ifall de upptäcker något av vikt har gett resultat. Som nämnts visar orosanmälningarna en ökande trend som inte vill brytas. Men då rapporten bara konstaterade detta faktum men inte innehöll någon djupare analys kring vad detta beror på eller vad som kan göras åt problemet återremitterades rapporten för vidare behandling vilket Liberalerna instämde i.

Nästa ärende av intresse var vad som ska göras med de HVB-boenden som har upprättats runt om i kommunen med anledning av det stora antalet ensamkommande barn som anvisades kommun under hösten 2015. Nu två år senare råder det en överkapacitet i antalet boendeplatser då antalet ensamkommande barn i kommunens vård minskat väsentligt då några nya ensamkommande barn inte kommit sedan januari 2016 och att de barn som vistats i kommunen antingen har blivit vuxna och flyttat till annat boende eller lämnat landet på grund av avslag på asylansökan eller av andra skäl. Ett behov av att hitta nya användningsområden istället för HVB för boendeplatserna har därmed uppstått. Ett första led i denna väg att hitta nya användningsområden är att de befintliga hyreskontrakten för HVB sägs upp, vilket också blev beslutet. Liberalerna ställde sig bakom detta beslutet då boendeplatserna kan omvandlas till boende för de nyanlända som anvisas kommunen. För dessa personer råder bostadsbrist och då kan dessa boendeplatser underlätta bristen.

De två sista ärendena av intresse på dagens nämnd var ekonomirelaterade. Först behandlades en revidering av omsorgsnämndens taxor och avgifter för 2018. I denna revidering hade majoriteten äntligen släppt igenom den höjning av maxtaxan som Liberalerna yrkat på i ett års tid så detta var vi nöjda med. Sedan behandlades delårsrapporten per den 30 juni. Den visade på en prognos på -1,5 mnkr per 31 december för nämnden i dess helhet. Bland nämndens olika verksamheter visade vård- och omsorg på ett överskott, individ- och familjeomsorgen på ett underskott, särskilt riktade insatser på ett underskott och produktionsenheterna på ett underskott. Med anledning av det beslutade nämnden om en återrapportering till nämnden i november av utvecklingen per 30 september med budskapet om en förbättring av prognosen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar