söndag 17 december 2017

Omsorgsnämnden 14 november

Dagens nämnd inleddes med några informationspunkter. Av intresse bland dessa punkter var den genomgång som gjordes av vård- och omsorgschefen Johan Greco kring det projekt som har kallats trygg tillsyn natt. Projektet går ut på att det hemma hos vårdtagaren installeras en kamera i dennes sängkammare för att övervaka att inget utöver det normala under nattsömnen inträffar. Detta istället för att hemtjänstpersonalen åker hem till vårdtagaren och väcker denne för att stämma att allt är i sin ordning. Kameran ställs in efter vårdtagarens behov och önskemål och behöver således inte vara på hela natten vilket ger vårdtagaren ett visst mått av integritet. Projektet har genomförts hos fem frivilliga vårdtagare. Projektet har nu avslutats och en utvärdering har gjorts. Den visar att samtliga inblandade grupper är mycket nöjda med kamerorna. Vårdtagarna sover bättre om nätterna och personalen upplever en bättre arbetsmiljö och ett minskat behov av transporter. De goda omdömena gör nu att trygg tillsyn natt stegvis ska inkluderas i kontrakten med samtliga entreprenörer på kommunens vård- och omsorgsboende samt inom hemtjänsten för att därigenom kunna erbjudas alla kommunens vårdtagare.

Nästa ärende av intresse var ett av de meddelanden som redovisades för nämnden. Det gällde det yttrande som tjänstemannen Christina Persson på delegation hade upprättat över den föreslagna detaljplanen för Vellinge norra infart. I yttrandet framför hon att den personal, främst biståndshandläggare och sjuksköterskor, som har sina arbetsplatser i den så kallade spritfabriken kan komma att påverkas negativt på flera sätt. Det rör sig främst om risk för ökade bullernivåer men även annan negativ lokal miljöpåverkan på grund av den rondell som planeras att läggas i mycket nära anslutning till spritfabriken. Tjänstemannen lyfter även en oro kring att verksamheten i fastigheten beskärs på sina möjligheter att få ändamålsenliga parkeringar. Liberalerna gjorde en protokollsanteckning där vi instämde i denna kritik och framförde att dessa synpunkter måste beaktas och leda till en omdragning av den planerade nya infarten eller att hela projektet läggs ner.

Nästa ärende av intresse var redovisningen av uppföljningen och kontrollen av kommunala och privata utförare under 2017. Generellt sett var redovisningen när det gäller vård- och omsorg av god kvalité med endast brister i dokumentationen av hälsoplanen för två vård- och omsorgsboenden, Postiljonen och S:t Knut. När det gäller redovisningen av kvalitetsuppföljningen för kommunens HVB-boenden var den också av god kvalité med ett betydande undantag nämligen HVB Kronodal. För detta boende redovisas omfattande brister i Attendos drift av boendet. Personalen saknar den utbildningsbakgrund som avtalet med kommunen kräver, brister i genomförande av dagliga rutiner, utdrag ur belastningsregistret fattas för personalen, bristande förtroende mellan personalen och ungdomarna på boendet och personalen saknar delvis kunskap om fastställda rutiner. Även om redovisningen i sig godkändes beslutade nämnden i ett senare ärende att HVB Kronodal ska stängas så fort en flytt av de boende är möjlig att göra. 

Nästa ärende av intresse var vilka regler som skulle gälla för att kunna flytta in i de omsorgslägenheter som kommer att skapas på Omtankens hus. Dessa lägenheter är ett mellanting mellan servicelägenheterna som finns på exempelvis Almgården i Vellinge och de vård- och omsorgsplatser som kommer att byggas i övriga delar av Omtankens hus. Omsorgslägenheterna kommer att bli 40 kvm stora med ett eget kök i varje lägenhet. De kommer också att ha tillgång till gemensamhetsytor, restaurang och vårdcentral i huset. Reglerna som först föreslogs från tjänstemännen var att det skulle vara möjligt att ställa sig i kö först från 83 års ålder. Med tanke på det fåtaliga antalet lägenheter som kommer att skapas, 28 st, och den låga omsättning som finns på servicelägenheterna idag, ansåg Liberalerna i arbetsutskottet att den åldern var för hög. Därför sänktes första åldern för att ställa sig i kö till 80 år då övriga partier anslöt sig till det. I övrigt består villkoren av att man behöver fylla 83 år för att kunna flytta in i lägenheterna, vara i behov av hemtjänst i form av personlig omvårdnad samt ha varit mantalsskriven i kommunen i minst ett år. Förutom dessa regler finns möjlighet till social förtur för de som behöver det och inte uppfyller fastställda regler.

Det sista ärendet av betydelse på denna nämnd för en genomgång av det ekonomiska läget per den 30 september. Den visade att prognosen för nämndens resultat för 2017 hade gått från -1,5 mnkr i juni till +7,4 mnkr nu, en förbättring med 8,9 mnkr. Anledningarna till denna kraftiga förändring är av tre till antalet. Först har statsbidrag om 2,7 mnkr tillkommit. Sedan har volymreserver för 4,9 mnkr inte behövt användas. Slutligen har det rått en allmän sparsamhet på 1,1 mnkr. Ibland kan det vända snabbt när man väl vill, vilket är bra.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar