söndag 1 april 2018

Omsorgsnämnden 20 mars

Dagens nämnd inledes som brukligt med några informationspunkter. Den första punkten var att Josef Luburic, förste socialsekreterare på individ- och familjeomsorgen, berättade om ett nytt innovationsprojekt inom kommunens individ- och familjeomsorg (IFO). IFO har konstaterat, genom externa observatörer, att de tappar förståelsen från de barn och unga som är aktuella inom IFO under steget från utredning till behandling. Den förståelsen som barnen och de unga inte får är varför behandlingen inleds och vad som är deras del av en lyckosam behandling. Ifall denna förståelse förbättras är bedömningen att det kan leda till att den problematik som barnen och de unga uppvisar minskar alternativt inte förvärras. För att förbättra förståelsen ska IFO därför utveckla en app som barnen och de unga kan ha i sina telefoner. I den ska de kunna boka sina möten, kunna få aviseringar kring nästa steg i sina behandlingar samt läsa på kring sin problematik. IFO planerar även att efter att ha testat appen för den vidare så att även vuxna bland annat kan boka möten i appen.

Nästa ärende av intresse var den som undertecknad lämnat in kring att utreda vad en övergång till fritt antal timmar av ledsagning skulle innebära. Svaret på motionen innehöll en kort översikt kring vilka kommuner som både har infört fritt antal timmar av ledsagning samt utrett konsekvenserna av att gå över till ett fritt antal timmar av ledsagning. Tjänsteskrivelsen hänvisade till att de två kommuner, Laholm och Jönköping, har andra förutsättningar kring sin ledsagning i form av en hög grad av kommunal drift av ledsagningen samt betydande klagomål kring ledsagningen i förhållande till antalet brukare. Västerås kommun hade utrett konsekvenserna kring att införa ett fritt antal timmar och bedömde att det inte fanns några betydande ekonomiska vinster att hämta hem då den minskade administrationen kring att besluta kring antalet timmar åts upp av ökade kostnader för att hantera olika juridiska svårigheter som behovet av behovsbedömning vid individuellt utformade insatser. Liberalerna yrkade ändock bifall till motionen eftersom en utredning har gjorts. Majoriteten fortsatte dock med ett avslagsyrkande till motionen till fullmäktige med motiveringen, som undertecknad förstod det, att ingen kritik fick framföras mot svaret för att de skulle kunna bifalla den. Ett besynnerligt resonemang.

Nästa ärende av intresse var upphandling av digitala signeringslistor inom hälso- och sjukvård. Denna upphandling innebär att kommunens medarbetare inom hälso- och sjukvård går från att signera på papper ifall patienten fått den medicin som den ska ha till att den signering görs digitalt istället. Fram till nu har det konstaterats genom nämndens interna kontroll att signering av papperslistorna har sviktat. Genom att göra signeringen digital förväntas kontrollen över vilka läkemedel som patienterna får bli bättre, och felmedicinering därmed undvikas, samt den administrativa bördan för sjukvårdspersonalen minska. Detta är mycket bra och givetvis något som Liberalerna stödjer. Finansieringen är löst för 2018, räknas som en del av investeringsprojektet digital agenda, men inte för 2019 då omsorgsnämnden får betala systemet inom nämndens ram. Systemet för digital signering beräknas kosta 0,5 mnkr om året. Detta är inte en stor summa i nämndens hela budget på närmare 500 mnkr men då dessa 500 mnkr är ianspråktaget för annat behöver ett tillfälligt tillskott för att täcka systemets driftskostnad inkluderas i listan över vad som skulle kunna prioriteras i budgetprocessen för budget 2019. Efter att besparingseffekterna blir klara kan tillskottet dras tillbaka.

Nästa ärende av intresse var omsorgsnämndens årsredovisning för 2017. Omsorgsnämnden gör ett överskott på totalt 9,9 mnkr varav produktionsenheterna står för 2,6 mnkr. Av nämndens verksamheter visar vård- och omsorg ett överskott på 10,1 mnkr vilket främst kommer från hemtjänsten och vård- och omsorgsboendena. För boendena beror det på obelagda platser medan det för hemtjänsten huvudsakligen består av att den volymreserv nämnden har, ifall nämndens målgrupp skulle bli större än beräknat, inte har behövts tas i anspråk. Individ- och familjeomsorgen (IFO) redovisar ett överskott på 0,6 mnkr. För IFO är orsaken till överskottet svårare att härleda då IFO:s olika verksamheter redovisar ömsom överskott och ömsom underskott, där överskotten har överhanden. Det kan dock noteras att familjehemsplaceringarna visar på ett överskott på 2,1 mnkr vilket beror på att kommunen lyckats få en hög andel egna familjehem. De särskilt riktade insatserna redovisar ett underskott på 3,5 mnkr. Orsaken till underskottet här är att mottagandet av nyanlända och ensamkommande. För de ensamkommande beror underskottet på att de statliga ersättningarna sänktes per den 1 juli 2017 och kommunen inte har lyckats anpassa kostnaderna efter de nya lägre ersättningsnivåerna. För de nyanlända beror underskottet på att kostnaderna för försörjningsstödet blivit dyrare än beräknat. Orsaken till den ökningen för försörjningsstödet är att arbetsförmedlingen inte har en etableringsplan klar i tid och att de höga hyresnivåerna för de nyanländas etableringsbostäder. Som nämndes visar produktionsenheterna ett överskott på 2,6 mnkr där Hälso- och sjukvårdsenheten (HSE) står för huvuddelen. Orsaken till överskottet på HSE är att det nya hälso- och sjukvårdsavtalet med region Skåne inte kommit igång som det skulle under 2017. Slutligen kan noteras att trots att det har anställts etableringscoacher, rekryterare, flyktingsamordnare och flyktingguide uppnås inte målet om att de nyanlända ska bli självförsörjande under etableringsperioden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar