lördag 12 december 2015

Omsorgsnämnden 8 december

Omsorgsnämndens sista möte för året blev både en summering av året som har gått och vad som kommer att ske framöver. Till den förra delen hörde en ganska intressant redogörelse för Socialstyrelsens undersökning för 2015 om vad äldre tycker om sin äldreomsorg. Den visar på fortsatt höga förtroendesiffror för både kommunens hemtjänst och vård- och omsorgsboende men att trenden är fallande överlag. Undersökningens trovärdighet solkas i viss mån av att underlaget är litet och att andra än de äldre har svarat på enkäten åt dem. Validiteten i resultaten är därför låg men trots det utmärker sig Postiljonen i Höllviken på flera sätt som ett boende med kvalitetsbrister i förhållande till övriga boenden i kommunen. Nämnden har också ett pågående uppföljningsärende med Postiljonen där utföraren inte kan påvisa att de boendes rätt till egentid enligt avtal utförs och där personalen verkar strunta i dokumentationen kring detta. Det kan tyckas byråkratiskt att kräva att saker och ting dokumenteras men utan denna dokumentation har kommunen ingen oberoende möjlighet att kontrollera att saker och ting faktiskt utförs.

Sedan var det också dags för återrapportering kring den interna kontrollen för innevarande år, föregående år och planeringen för den interna kontrollen kommande år. I den interna kontrollen för år 2015 framkom två stora och viktiga problem. Dels fungerar informationsöverföringen mellan kommunens hemsjukvård och regionen dåligt vilket skapar oro hos vårdtagarna och irritation hos de anställda då det tar tid i för många ärenden att komma underfund med vad som exakt ska utföras för att ge den bästa vården. Nämnden gav förvaltningen i uppdrag att arbeta för en förbättring och återrapportera om ett år. Dels är det en stor brist på HVB-platser inom kommunen vilket utser kommunen för stora ekonomiska risker och försämrar integrationen. Här fanns inget förslag till uppföljning men problematiken återkom under ett senare ärende så undertecknad valde att inte göra något i detta läget.

Sedan dök ett ärende upp kring ifall de sjuksköterskor som arbetar ute på vård- och omsorgsboendena, som fram till nu varit anställda av kommunen, skulle gå över till att vara anställda av entreprenörerna på respektive boende. I den SWOT-analys som hade utförts lyftes ett antal risker i form av tredubbel dokumentation i journaler, minskande möjlighet till utbyte med andra yrkesaktiva och försvårade möjligheter till koordinering och samverkan kring en patients vård med tre olika utförare inblandade. I tjänsteskrivelsen presenterades ingen plan för att hantera dessa risker eller rimlig förklaring, förutom att bli av med personalansvaret, kring varför det hastade för just för de tre aktuella boendena dagtid istället för att göra denna överföringen i dess helhet om ett år. Liberalerna yrkade här på en återremiss till förvaltningen för framtagande av en konkret handlingsplan kring de risker som finns. När detta inte vann tillräckligt stöd yrkade Liberalerna avslag på att övertagandet av entreprenörerna skulle ske nu men bifall till att utredning skulle göras kring möjligheten för att kvarvarande sjuksköterskor hos kommunen läggs ut på entreprenad.

Slutligen redovisade tjänstemännen en beräkning vad det ökade flyktingmottagandet nästa år kommer att innebära för nämndens ekonomi. Den visade på en merkostnad mellan 3 och 5,2 miljoner kronor som det inte finns täckning för i nämndens budget. Ordförande sa att kommunstyrelsen förbereder en kommungripande plan kring hur det ökade flyktingmottagandet ska mötas både organisatoriskt och finansiellt. Liberalerna avstod därför att göra egna yrkanden för att invänta vad denna plan ger. Orsaken till minuset härrör från att kommunen saknar tillräckligt med HVB-platser inom kommunen. Externa platser förlorar kommunen på.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar