lördag 23 april 2016

Omsorgsnämnden 29 mars

Årets andra nämnd inleddes, efter några rutinärenden, med en sammanställning över orosanmälningar för barn och unga 2015. Rapporten visade på ännu ett genomslag på kommunens verksamhet av det stora mottagandet av ensamkommande barn under hösten 2015 genom att ökningen i antalet orosanmälningar och inleda utredningar till stora delar var hänförligt till denna grupp. Rensat för det låg nivån på orosanmälningar kvar på samma höga nivå som från 2014. Slutsatsen av rapporten var att kommunens socialtjänst arbetar hårt med att hjälpa de utsatta barnen.

Därefter följde en kvalitets- och verksamhetsuppföljning av HVB Lindeskolan. Rapportens slutsatser visade på brister i lokalerna relaterade till verksamhetens natur, då främst att möjligheten för en privat sfär saknades, samt brister i utförarens administrativa rutiner. De senare har sedan rapportens författande förbättrats men lokalbristerna kvarstod. Tjänstemännens förslag var att lokalbristerna ska åtgärdas. Då måste man komma ihåg lokalernas beskaffenhet, stora lektionssalar med trapphus, samt att HVB:et i lokalerna är tillfälliga då Lindeskolan ska rivas i sommar. För att skapa privata sfärer i sådana lokaler behöver lokalerna byggas om. Efter att Liberalerna lyft det oekonomiska i ett sådant förfarande mildrades skrivningen att bristerna i lokalerna ska följas upp endast då detta är ett temporärt HVB.

Sedan följde en förlängning av avtalen med utförarna på Månstorps ängar, Postiljonen och S:t Knut. Då både tjänstemännen och nämndens ledamöter inte hade något att erinra mot att befintliga utförare fortsätter driva verksamheten blev det beslutet i dessa tre ärenden. I nästa ärende beslutades om politiska kontaktpersoner för nämndens olika verksamheter. Liberalerna erhöll en god representation. Nästa ärende behandlade hyrorna för den nya delen av S:t Knut som tas i bruk i maj. Beslutet blev en liten höjning jämfört med befintliga lägenheter på S:t Knut vilket motiveras med att det är ett nybygge. I sammanhanget bör betonas att maxtaxa och hyreslättnad för de med lägst pension kvarstår. Nästa ärende handlade om att teckna ett samverkansavtal med de olika verksamheter som ska finnas i det nyöppnade Familjernas hus i centrala Vellinge, vilket godkändes. Avtalet, till skillnad från nästa avtal, innebär att var och en betalar för sitt men fortfarande samarbetar.

Sedan följde mötets huvudnummer, det nya samverkansavtalet med Region Skåne. Detta avtal består av två delar, dels en fortsättning och sammanställning av redan befintlig samverkan och dels en vidareutveckling som i korthet innebär ett utökat kostnadsansvar för kommunerna utan kompensation från Regionen. Det finns dock även en del förtjänster med avtalet som exempelvis utökat informationsutbyte och att detta informationsutbyte ska digitaliseras i högre grad än i dag. Huvudproblemet är att uttolkaren av avtalet ska vara ett centralt samverkansorgan där Vellinge kommun kommer att ha mycket lite inflytande men vara den som ska betala det som beslutas. Avtalet har dock varit ute på en remissrunda redan och har mildrats sedan dess. Liberalernas förslag var därför att godta avtalet för att se vad det kan ge men att kommunen samtidigt i sin interna ekonomistyrning försäkrar sig om att detta avtal inte går ut över den nuvarande verksamheten och dess brukare genom att ge nämnden ett extra tillskott detta år, att nämnden får ett extra tillskott om 3 miljoner kr i kommande budgetar utöver gängse uppräkning samt att om kostnaderna hänförliga till detta avtalet ökar för mycket så ska kommunen i första hand omförhandla avtalet och i andrahand säga upp det. Detta avslogs av Moderaterna som bara valda att godkänna avtalet med en skrivning om framtida utvecklingsmöjligheter.

Mötet avslutades med att det kommunala pensionärsrådets arbetsordning reviderades, att ny utförare tilldelades för kommunens LSS-boenden och att en faderskapsutredning lades ned.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar