söndag 6 november 2016

Omsorgsnämnden 4 oktober

Årets sjätte nämnd inleddes med information från nämndens olika verksamheter. Av intresse här var informationen från chefen för individ- och familjeomsorgen kring arbetet med de ensamkommande barnen. Det pågår ett arbete med hemtagande av de barn som är placerade utanför kommunens gränser för att minska kostnader till att ligga i linje med de nya lägre nivåer på statsbidragen som träder i kraft från 1 juli nästa år. Det visar sig dock att de gode männen tillsammans med de ensamkommande barnen själva motarbetar denna process genom att hålla sig kvar på de externa placeringarna.Motiveringen för att vara kvar på de externa placeringarna är att barnen har rotat sig på dessa orter. Men då de HVB-boenden som drivs inom kommunens gränser, dit barnen ska överföras, håller samma kvalité till en för kommunen lägre kostnad är det att föredra eftersom det gör att resurser blir över till andra trängande ändamål i kommunens ansträngda ekonomi. Då det stora flertalet av dessa barn har bott mindre än ett år på sina externa HVB-placeringar som från början är tänkta som tillfälliga placeringar är frågan om argumentet kring att barnen har rotat sig håller. Jag tror inte det vilket ytterligare motiverar att de tas hem till den kommun som ska vara deras hem.

En ytterligare som bör tas i beaktande för externt placerade ensamkommande barn är att ifall Vellinge kommun och den externa kommunen är oense om överflyttning till den externa kommunen kvarstår ansvaret hos Vellinge kommun då IVO inte ger tillstånd till överföring då de inte betraktar ensamkommande barn som långsiktiga. Det innebär att de högre omkostnader som externa placeringar medför inte kommer att försvinna och är ytterligare ett argument för att barnen ska plockas hem.

I övrigt var denna nämnds huvudnummer nämndens delårsrapport per den 30 juni. Den visade på ett prognostiserat överskott per 31 december 2016 på 20,2 Mkr. En sådan prognos är under alla omständigheter bra så delårsrapporten godkändes utan anmärkning.Värt att notera var dock att stora delar av resultatet består av engångsposter. Engångsposterna summerar totalt till 14,4 Mkr och består av en utbetalning av tidigare års innestående momskompensation samt att S.t Knut inte har tagits i bruk i den takt som var tänkt. När engångsposterna är fråndragna återstår ett överskott på 5,8 Mkr av vilket den större delen består av att antalet hemtjänsttimmar inte har växt i den takt som var förväntat. Ett överskott på 5,8 Mkr är likväl fullt godkänt då det motsvarar 1,35 % av nettokostnadsramen, och ligger i linje med fullmäktiges fastställda överskottsmål.

Den sista punkten av intresse var den demografiska prognosen för omsorgsnämndens behov av verksamhetslokaler fram till 2022. Prognosen visar att behoven kommer att vara täckta fram till 2021-22 med vad som byggs i dag vad avser behovet av vård- och omsorgsboenden. Därefter kommer en brist att uppstå igen. Med tanke på kommunens långa handläggningstider är det med andra ord dags att redan nu planera och ta fram detaljplaner för nästa vård- och omsorgsboende. Någon tillstymmelse till detta finns dock inte i de detaljplaner som kommunen arbetar med. Det finns också omfattande behov av lägenheter inom LSS-verksamheten. Här är inte behoven täckta och förutom det boende som redan byggs finns heller här någon tillstymmelse till planer på var nya boende ska byggas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar