fredag 30 december 2016

Omsorgsnämnden 13 december

Årets sista nämnd inleddes med ett antal informationspunkter. Av intresse här var att processen kring att etablera ett samarbete med regionen kring en samordnad drift av kommunens sjuksköterskor och regionens lokala läkarresurs fortgår. Liberalerna stödjer denna process och hoppas att den resulterar i ett faktiskt samarbete. Under meddelanden ställde jag en fråga kring förvaltningens reflektioner kring den i media refererade domen kring hemflyttningen av de ensamkommande flyktingbarnen som placerats i Ystad. Förvaltningens slutsats av domen var att de brustit i dokumentationen kring de ensamkommande barnens delaktighet och inställning kring att flyttas från Ystad till Vellinge. Förvaltningsrätten hade inga synpunkter på själva hemtagningsprocessen. Förvaltningens slutsats var att domen inte kommer att hindra hemtagningsprocessen av ensamkommande barn (EKB) men förhala den. Liberalerna stödjer linjen att hemtagningen av EKB sker under rättssäkra former då det är det bästa för både barnen och kommunen.

Nästa ärende av intresse var frågan kring hur det nya Omtankens hus i Höllviken ska drivas när det står klart för inflyttning om ett år. Förslaget från förvaltningen var en fortsatt upphandlad drift i enlighet med konstruktionen för det befintliga Kronodalsgården. Majoritetens förslag var att upphandla driften av Omtankens hus men att upphandlingen av restaurangen görs separat. Liberalerna godtog detta förslag men yrkade samtidigt på att det även skulle tas fram en konsekvensbeskrivning av vad en kommunal drift skulle innebära för kommunen samt om en kommunal drift är det samhällsekonomiskt mest lönsamma alternativet. Anledningen till detta tilläggsyrkande är två till antalet. För det första bör det vid uppstarten av en ny verksamhet finns ett fullständigt beslutsunderlag där alla möjliga alternativ är framtagna och värderade. För det andra visar ekonomisk forskning att det inte är självklart att en upphandlad drift alltid är det bästa alternativet. Därför bör en grundlig utredning göras för att hitta det samhällsekonomiskt bästa alternativet. Allt för att värna skattebetalarnas pengar. Men detta tilläggsyrkande avslogs av Moderaterna.

Nästa ärende av intresse var budgeten för år 2017. Då fullmäktige antog budgeten den 22 november var nämndens budget skriven utifrån fullmäktiges beslut. Då Liberalernas budgetförslag i fullmäktige innebar att huvuddelen av majoritetens förslag godtogs blev även Liberalernas förslag i nämnden ett ändringsyrkande av huvudförslaget. Liberalerna hade därför tre ändringsyrkanden till budget 2017. Det första ändringsyrkandet var att det tredje mätbara målet i styrkortet skulle ändras från arbetsplatsanknytning i 1-2 månader till en praktikplats inom 6 månader. Det för att kommunen behöver satsa offensivt för att få de nyanlända i arbete då tidigare statistik kring nyanländas etablering på arbetsmarknaden Det andra ändringsyrkandet gällde det andra mätbara målet i styrkortet. Huvudförslaget var att NMI för äldreomsorgen ska förbättras men att det ska mätas först 2018. Det är ett helt fel förslag då det inte går att utvärdera i bokslutet för 2017. Liberalerna föreslog då att det mätbara målet istället skulle vara att ingen ska behöva vänta mer än tre månader på att få tillträde till sin beviljade vård- och omsorgsplats. Det tredje ändringsyrkandet var att återkomma till fullmäktige med en begäran om tilläggsanslag på 3,6 Mkr för att hantera de löneökningar som förväntas under 2017. Det sista ändringsyrkandet är för att tillse att det inte blir personalneddragningar som drabbar våra vårdtagare. Alla dessa tilläggsyrkanden avslogs av Moderaterna trots tilläggsyrkandenas goda avsikter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar