söndag 22 oktober 2017

Omsorgsnämnden 22 augusti

Den första nämnden efter sommaruppehållet inleddes med information kring den nya dataskyddsförordningen som kommer att börja gälla inom EU från och med den 25 maj 2018. Den nya dataskyddsförordningen kommer att ersätta PUL, personuppgiftslagen, och förkortas GDPR efter förordningens engelska namn. Syftet med den nya dataskyddsförordningen är att få en likvärdig lagstiftning kring personuppgifter i hela EU och därmed underlätta överförandet av personuppgifter inom EU. GDPR lägger ansvaret för att förordningen efterlevs på respektive nämnd. Respektive nämnd ska utse ett dataskyddsombud som ser till att förvaltningen arbetar enligt GDPR. Mycket av innehållet i GDPR återfinns även i PUL, som baseras på ett EU-direktiv. En förändring är dock att den så kallade missbruksregeln försvinner. Denna förändring innebär att tjänstemännen inte längre kan använda personuppgifter i exempelvis mejl utan att det finns laglig grund för det. En annan förändring är att för att använda de anställdas personuppgifter måste i framtiden ett explicit godkännande erhållas. Idag räcker det med en anställning för att erhålla ett implicit godkännande för att använda de anställdas personuppgifter i verksamheten. GDPR innebär även ett ökat krav på gallring av personuppgifter och att register ska upprättas över vilka personuppgifter som hanteras inom myndigheten. GDPR innebär också kraftigt höjda sanktionsavgifter i fall nämnden bryter mot den. En sanktion på 20 miljoner kr kan bli möjlig vid grovt brott mot GDPR. Allt detta leder bland annat till att nämnden får skriva om sin delegationsordning och informationshanteringsplan. Kontentan är att den nya dataskyddsförordningen innebär en ökad administrativ börda för nämnden.

Nästa ärende av intresse var vad kommunen skulle göra med anledning av det tillfälliga kommunbidrag som annonserats från regeringen riktat mot ensamkommande barn som fyller 18 år under asylprocessen. Det tillfälliga kommunbidraget kan ha en påverkan på de riktlinjer som nämnden antagit kring att ensamkommande barn som fyller 18 år eller skrivs upp i ålder ska skickas till Migrationsverkets boenden såvida inte ett fortsatt vårdbehov föreligger enligt antingen SoL eller LVU. Det tillfälliga kommunbidraget beräknas uppgå till 303 000 kr för Vellinge kommuns del som en engångssumma. Beslutet blev att låta det antagna riktlinjerna gälla fortsatt samt att ge förvaltningen i uppdrag att utreda vad det skulle innebära att antingen använda de 303 000 kr inom den verksamhet som kommunen driver med de ensamkommande barnen som enligt nämndens riktlinjer stannar i kommunen eller att ge pengarna som ett bidrag till de ideella föreningar som vill etablera inackorderingsboende för de ensamkommande barn som enligt kommunens riktlinjer ska skickas till Migrationsverket vid uppnådd myndighetsålder. Liberalerna instämde i det beslutet med motiveringen att det är bäst att invänta ett beslut på att pengarna verkligen kommer kommunen tillhanda och under den tiden utreda olika handlingsalternativ. Det tillfälliga kommunbidraget ingår i höständringsbudgeten som presenterades den 20 september och beslutas av riksdagen den 22 november.

Nästa ärende av intresse rörde en uppdatering av förfrågningsunderlag LOV avseende utförare av tjänster i form av service, hemtjänst samt delegerad hemsjukvård i Hemtjänstval Vellinge. Möjligheten till valfrihet mellan utförare, vilket LOV ämnar till, har inte fungerat sedan 2014 inom hemtjänsten och delegerad hemsjukvård då det bara har funnits en utförare att välja mellan när det gäller dessa delar av förfrågningsunderlaget. När nu en möjlighet att omarbeta förfrågningsunderlaget uppenbarade sig den 1 september hade Liberalerna förhoppningarna att omarbetningarna skulle kunna ge som effekt att en riktig valfrihet skulle kunna återuppstå. De förändringar som föreslogs av tjänstemännen rörde sig dock om förändringar av främst redaktionell och administrativ art, förändringar som Liberalerna anser inte angriper grundproblemet, att något som utger sig för att vara valfrihet i praktiken inte är det. Liberalerna yrkade därmed på att hela ärendet skulle återremitteras för förnyad handläggning för att angripa grundproblemet på riktigt. Detta vann inte gehör hos nämndens majoritet. Dock yrkade Liberalerna avslag på de föreslagna förändringarna då de behöver genomföras ändå. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar