söndag 25 mars 2018

Omsorgsnämnden 6 februari 2018

Årets första nämnd inleddes som brukligt med några informationspunkter. Av intresse här var den genomgång som Kristina Stern, verksamhetschef elevhälsan, och Maria Dedic, verksamhetschef vård och omsorg, gjorde av deras arbete med PRIO psykisk ohälsa samt den plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa som upprättats. Detta arbete är finansierat via statsbidrag som betalas ut efter utfört arbete. En del av detta arbete har varit att få de barn som inte tar sig till sin grundskola, så kallade hemmasittare, att återuppta sin skolgång. Hittills hade fem barn återvunnits till grundskolan från att ha varit hemmasittare. Ytterligare en del av arbetet har varit att genom olika åtgärder vägleda personer med neuropsykiatriska funktionshinder till ett arbete. Dessa personer saknar oftast fullständiga betyg från skolan vilket är en viktig faktor kring varför samarbetet mellan omsorgsnämnden och utbildningsnämnden upprättats. Som en del av projektet har även bedrivits mycket uppskattade storföreläsningar kring barn med psykiska funktionshinder och hur deras liv och vardag kan hanteras på bästa sätt. Projektet har också utmynnat i att nya terapeutiska metoder kunnat börja införas i kommunen.

Nästa ärende av intresse var de förändrade kriterierna för kö till omsorgslägenheter på Omtankens hus. Detta ärende behandlades första gången på omsorgsnämnden den 14 november 2017. Det har dock nu visat sig att de kriterier som beslutades vid nämnden i november befaras leda till att lägenheterna inte kommer att kunna hyras ut. Då hade ändå dessa kriterier justerats ned något på liberalt initiativ. Förslaget från förvaltningen nu på nämnden i februari var dock att de kriterier som beslutades på nämnden i november skulle fortsätta gälla men att förvaltningen vid behov skulle ges mandat att justera ned kriterierna om den befarade svårigheten att hyra ut omsorgslägenheterna skulle materialiseras. De justeringar som förvaltningen då skulle göra var att lägsta åldern för att ställa sig i kö skulle sänkas från 80 år till 75 år, utan att tillträdesåldern justerades ned, samt att kravet på personlig omvårdnad inom hemtjänsten sänktes till minst adl-stöd inom hemtjänsten. Skillnaden mellan de olika nivåerna inom hemtjänsten är att personer med adl-stöd bara får hjälp med exempelvis städning och matlagning med personer med personlig omvårdnad får hjälp med det som personen med adl-stöd får plus duschning och påklädning. Liberalerna fann att dessa ändringar inte uppfyllde sitt syfte, att underlätta uthyrningen av omsorgslägenheterna, samt att göra en justering av kriterierna i efterhand inte är transparent mot medborgarna. Liberalerna yrkade därför att kriterierna för att stå i kö och få tillträde till omsorgslägenheterna skulle göras om istället. Det första yrkandet var att åldern för att ställa sig i kö och få tillträde till lägenheterna skulle båda vara 75 år och att kravet på insats inom hemtjänsten ska vara bara adl-stöd och att inte personlig omvårdnad skulle krävas. I övrigt skulle kriterierna som beslutades på nämnden i november vara oförändrade. Därmed hanteras både problemet med att få lägenheterna uthyrda och regelverket blir transparent. Men detta ville inte majoriteten utan de behöll de kriterier som befaras leda till tomma lägenheter samt gjorde kriterierna ännu mer icke-transparenta genom att ge förvaltningen i uppdrag att ändra kriterierna utan att specificera hur de skulle ändras.

Nästa ärende av intresse var uppdatering av förfrågningsunderlag Lagen om valfrihetssystem (LOV) avseende leverantörer av tjänster i form av service, hemtjänst samt delegerad hemsjukvård i Hemtjänstval Vellinge. Detta ärende var uppe senast på nämnden i augusti 2017. Då liksom nu bestod de ändringar som tjänstemän föreslog av att de nya taxorna för året infördes i underlaget samt att ändringar i administrativa rutiner och olika ordval också infördes. Då liksom nu angriper inte dessa ändringar det grundläggande problemet med att det inom hemtjänsten och delegerad hemsjukvården bara finns en utförare och därmed ingen valfrihet. Därför yrkade Liberalerna återigen att ärendet skulle i första hand återremitteras för förnyad handläggning för att finna vägar till att få fler utförare, och därmed valfrihet, och att ett kommunalt alternativ då inte skulle uteslutas. Återigen röstades det ned av majoriteten som därmed valde att fortsätta med en icke-valfrihet som kallas valfrihet.

Nästa ärende av intresse var svar på revisionsgranskning av kommunens flyktingmottagande och integrationsarbete. På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har KMPG granskat hur Vellinge kommun och dess olika nämnder och styrelser har arbetat med kommunens ansvar vad avser flyktingmottagande och integrationsarbete. Den rekommendation som berörde omsorgsnämnden var att nämnden måste förbättra sitt arbete för att tillse att de nyanlända når egenförsörjning efter att den tvååriga etableringsperioden har upphört. Omsorgsnämnden behövde även förbättra sitt samarbete med andra verksamheter och myndigheter för att ytterligare förstärka arbetet med att de nyanlända ska nå egenförsörjning. Det förslagna svaret bestod av att hänvisa till den av fullmäktige antagna integrationsplanen för 2018-19 och dess integrationsplikt. Då Liberalerna inte fann integrationsplanen tillräcklig i fullmäktige fann Liberalerna inte heller svaret till revisorerna som tillräckligt. Därför yrkade Liberalerna på att det i svaret till revisorerna skulle läggas till en punkt om att omsorgsnämnden i samarbete med övriga organ inom kommunen samt externa aktörer inom och utom Vellinge kommun skulle skapa 100 beredskapsarbeten. Dessa beredskapsarbeten skulle sedan besättas av de nyanlända för att ge dem en stöttning för att komma ut i arbetslivet. Majoriteten röstade ned detta tillägg till tjänsteskrivelsen och gick därmed miste om en konkret åtgärd som skulle kunna avhjälpa problemet med att de nyanlända inte bedöms nå egenförsörjning. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar